เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ผู้บริจาคเงิน ซวยแน่ ! ดร.เทอดศักดิ์ ชี้ ผิดฐานบงการทำร้ายศรีสุวรรณ

#ผู้บริจาคเงิน ซวยแน่ ! ดร.เทอดศักดิ์ ชี้ ผิดฐานบงการทำร้ายศรีสุวรรณ

18 October 2022
275   0

   ผู้บงการ สนับสนุนเงิน โดนด้วย

กรณีการทำร้าย ศรีสุวรรณ จรรยา น่าสนใจคือ ตามหลักกฎหมาย คนทำร้าย มีความผิดตาม

มาตรา 391 “ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

แต่ที่น่าสนใจกว่าคือ ผู้บงการ ผู้สนับสนุน ผู้ยุยง รวมไปถึง จ่ายเงินสนับสนุน มีความผิดด้วย ตามมาตรา ๘๔ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

ถ้าความผิดมิได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำ หรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ และถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใด ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้น

“ กรรมเกิดจากการกระทำ “

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
18 ตุลาคม 2565