เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #”พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 4! มทภ.4 เปิดกิจกรรม เกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีพอเพียง

#”พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 4! มทภ.4 เปิดกิจกรรม เกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีพอเพียง

25 March 2022
306   0

 

 

 

》วันนี้ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีพอเพียง นาทวีโมเดล “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 4” จัดขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำนา พลิกฟื้นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี พระอาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา, นายเจะหมีน หะแล๊ะ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พันเอกยุทธนาม เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา,นายอำเภอนาทวี, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา รวมถึงประชาชนชาวอำเภอนาทวี ส่วนราชการ และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

》พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “วันนี้เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมาอำเภอนาทวี มีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นมากมาย พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ซึ่งท่านพระอาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร นำพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ร่วมกันพลิกฟื้นนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า 15 ปีให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค เหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบรรพชนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อไป ได้สร้างความมีส่วนร่วม ความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้พี่น้องประชาชนขาดรายได้ เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซา กิจกรรมนี้จะทำให้เป็นการสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน เหมือนคำนิยามที่ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนที่ทำให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมา หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องการให้กองทัพภาคที่ 4 /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ช่วยเหลือ สนับสนุน สามารถแจ้ง หรือบอกกล่าวมาได้ยังหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ หรือสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตลอด กองทัพภาคที่ 4 พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน”

》นายสมเดช หวังแอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี กล่าวว่า ” วันนี้ภูมิใจ และดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่มีกิจกรรม“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” เกิดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม ในวันนี้ได้เห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจ จนทำให้งานเกิดขึ้น มีพี่น้องทั่วทั้งอำเภอนาทวี ใกล้เคียงได้มาร่วมกิจกรรม ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้เห็นเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม ทำให้เขาได้เติบโต เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และรู้จักการเก็บเกี่ยวข้าว ขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 และทุกส่วนที่ทำให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่”

》ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรำบาสโลบต้อนรับประธาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากประชาชนในพื้นที่, การแสดงชุด “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดรับขวัญข้าว” จากนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี, การแสดง “เต้นกำ รำเคียว” จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม, การมอบรางวัลการแข่งขันเกี่ยวข้าว, มอบโคจำนวน 2 ตัว ให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP อำเภอนาทวี, ชุดการแสดงเดินแบบผ้าไทยจากกลุ่มสตรีในพื้นที่
กิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม
และการปล่อยพันธุ์ปลาตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจัดแสดงสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอนาทวี อาทิ การทำขนมครองแครง ขนมดอกบัว เครื่องแกงตำมือ ปลาส้ม ลูกหยี ผลิตภัณฑ์กระเป๋าราตรี ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย ผ้าทอ ผ้ามัดย้อม เป็นต้น■■■