เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เชียงใหม่ ออก 4 คำสั่ง !ผ่อนคลายกิจการ กิจกรรม หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

#เชียงใหม่ ออก 4 คำสั่ง !ผ่อนคลายกิจการ กิจกรรม หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

16 December 2021
165   0

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบออก 4 คำสั่ง ผ่อนคลายการดำเนินกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ภายหลังพบว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน

วันนี้ (15 ธ.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผ่อนคลายการดำเนินกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 4 คำสั่ง ภายหลังพบว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

ประกอบด้วย คำสั่งที่ 313/2564 ผ่อนคลายกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก โดยอนุญาตให้เปิดสนามแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ/ตำบล กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการป้องกันโรคทั้ง 3 ระยะ คือก่อนอนุญาตให้จัดการแข่งขัน ระหว่างจัดการแข่งขัน และภายหลังการจัดการแข่งขัน

คำสั่งที่ 314/2564 ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภออื่นนอกพื้นที่อำเภอนำร่องเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ “ปิด” สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด แต่อนุญาตให้ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สวนน้ำ สวนสนุก ที่ผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ด้วยตนเองแล้ว สามารถเปิดดำเนินการได้ปกติ สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกิน เวลา 23.00 นาฬิกา หลังจากนั้นให้จำหน่ายและนำไปบริโภคที่อื่น ส่วนการแสดงดนตรีในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเล่นดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยต้องมีการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ให้จำหน่ายได้ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น. และเวลา 17.00 – 21.00 น. ในส่วนของโรงภาพยนตร์ สนามกีฬากลางแจ้งหรือในร่มที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห้างสรรพสินค้า สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่จะต้องมีการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคน และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) อย่างเคร่งครัด

คำสั่งที่ 315/2564 มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยให้ทุกอำเภอ นอกเหนือจาก 5 อำเภอ (อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง) นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox) จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานตามประเพณี ไม่เกิน 300 คน และให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ทราบก่อนจัดกิจกรรม กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) เพื่อประเมินความเสี่ยง และเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป ส่วนในพื้นที่ 5 อำเภอ นำร่องด้านการท่องเที่ยว สามารถพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณี ได้ตามความเหมาะสม แต่หากเกิน 500 คน ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อประเมินความเสี่ยง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต เป็นกรณีไป เช่นเดียวกัน

และคำสั่งที่ 317/2564 มาตรการการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ โดยกำหนดให้ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล หรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจำเป็นจะเปิดดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านการประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาตเป็นคราว ๆ ไป สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สังกัดหน่วยงานอื่น มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองการประเมินก่อนเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาตเป็นคราว ๆ ไปเช่นกัน

///////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว
15 ธันวาคม 2564