สกู๊ปข่าว » #หมอเหรียญทองเอาจริง ! จ่อยื่นสกัดลดโทษขบวนการโกงประเทศ

#หมอเหรียญทองเอาจริง ! จ่อยื่นสกัดลดโทษขบวนการโกงประเทศ

15 December 2021
166   0

 

พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

 

พรุ่งนี้ 16 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น.ผมจะนำสารถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่สำนักนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อจะเริ่ม ‘ปฏิบัติการตรวจสอบโดยคณะทำงานประชาชน’ต่อกระบวนการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษโกงชาติ
ดังหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตามที่แนบ ทั้งนี้เพื่อขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สนับสนุน ‘คณะทำงานประชาชน’ ในการเรียกข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษโกงชาติ (ดังหนังสือจริงตามภาพที่แนบ)
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
15 ธ.ค.64 เวลา 14.29 น.
หมายเหตุ หากภาพที่แนบไม่สามารถอ่านได้ชัด ผมขอเรียนว่ามีข้อความดังต่อไปนี้
เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษระหว่างปี พ.ศ.2563-2564
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
อ้างถึง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เนื่องจากการขอพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันมหามงคลระหว่างปี พ.ศ.2563 – 2564 ที่ผ่านมาได้มีการอภัยโทษ ลดหย่อน ผ่อนโทษ แก่นักโทษร้ายแรงจากการทุจริตประพฤติมิชอบที่ทำลายหลักนิติธรรมซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงในอนาคต อีกทั้งการอภัยโทษที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำไม่บังควรต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จนทำให้สังคมโดยรวมเกิดความไม่สงบสุขเพราะมีความสงสัยในกระบวนการพิจารณาและดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมและ/หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจนเป็นชนวนเหตุแห่งความไม่ศรัทธา ไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานยุติธรรมโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญยิ่งในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขเรียบร้อยแก่สังคมโดยรวมซึ่งถือเป็นความมั่นคงของชาติ
กระผมและคณะ ผู้ขอเรียกตนเองว่า ‘คณะประชาชน’ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ด้วยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้คณะทำงานประชาชนนี้ได้ใช้สิทธิตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษระหว่างปี พ.ศ.2563-2564 โดยข้อมูลข่าวสารของราชการนี้จะเป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษร้ายแรงจากการทุจริตประพฤติมิชอบที่ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาตินั้นมีการดำเนินการอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ ถูกต้องตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
การดำเนินการนี้จะนำมาซึ่งการฟื้นศรัทธาและความเชื่อมั่นในการบริหารงานยุติธรรมทั้งแก่รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมเองซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบสุขเรียบร้อยภายในประเทศ
เนื่องจากรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของราชการที่คณะทำงานประชาชนต้องการนั้นมีรายละเอียดมากมาย ดังนั้นคณะประชาชนจึงขอการสนับสนุนจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ด้วยการอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการต่างๆสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างสะดวก ไม่สร้างอุปสรรคหรือขั้นตอนอันไม่สมควร เนื่องจากคณะทำงานประชาชนมุ่งหวังการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
หัวหน้าคณะประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 02-574-5000 ต่อ 8800 หรือ 081-4