เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ !ผิดรัฐธรรมนูญ จะเกิดผลกระทบอย่างไร?

#พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ !ผิดรัฐธรรมนูญ จะเกิดผลกระทบอย่างไร?

14 December 2021
151   0

 

ถ้า พรฎ.พระราชทานอภัยโทษผิดรัฐธรรมนูญ จะเกิดผลกระทบอย่างไร?
ผมเคารพ ท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล มานาน แต่จำเป็นต้องกล่าวว่า ข้อเสนอแนะ ที่ให้ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พรฎ.พระราชทานอภัยโทษผิดรัฐธรรมนูญนั้น จะได้ผลเพียงแค่เอาใจคนบางพวกที่ไม่พอใจพวกทักษิณไม่กี่คนเท่านั้น
แต่จะมีผลกระทบใหญ่หลวงนัก ลองช่วยคิดกันดู
1 ต้องเข้าใจว่า การพระราชทานอภัยโทษนั้นทำได้ 3 ทาง
ก.พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชอำนาจพระราชทานอภัยโทษโดยตรง
ข. โดยการออกพระราชบัญญัติ พระราชทานอภัยโทษ เช่นการเสนอร่างพระราชบัญญัติอภัยโทษแบบสุดซอย ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐสภา
ค. โดยรัฐบาลคือ ครม.ใช้อำนาจตราพระราช

 • กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ แล้วนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกา โดยนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการ
  กรณีเรื่องนี้ เป็นกรณีที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจของรัฐบาล แล้วกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาโดยนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
  2 เมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ โดยมีกฎกระทรวงยุติธรรมซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประกาศใช้ มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ว่านักโทษใดเป็นนักโทษชั้นไหน กรมราชฑัณต์ ก็ต้องคำนวณการลดโทษไปตามนั้น ไม่ใช่ความผิดใดของคุณสมศักดิ์หรือ กรมราชทัณฑ์
  บรรดาผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับพระราชทานอภัยโทษไปแล้ว จะแก้ไขอีกไม่ได้ ถ้าจะแก้ให้ถูกใจใครก็ต้องไปแก้หลักเกณฑ์ที่จะทำต่อไป
  3 ถ้ารัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีเจตนาไม่ขอพระราชทานอภัยโทษแก่บรรดานักโทษคดีทุจริตก็ต้องเขียนไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้นว่า “พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่นักโทษผู้ต้องคดีทุจริต” เพียงเท่านี้ก็ไม่เป็นปัญหาดังที่เกิดขึ้นในขณะนี้ แต่เพราะไม่เขียนไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นทางให้คนที่ไม่พอใจ เคลื่อนไหวคัดค้าน
  การไม่เขียนข้อยกเว้นเรื่องนี้ ก็ต้องถือว่ามีเจตนาที่จะอภัยโทษทุกข้อหาความผิด ซึ่งดำเนินการแบบเดียวกันต่อจากการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งก่อนหน้านี้ จึงเป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี!!!!
  4 ถ้าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกาผิดรัฐธรรมนูญและต้องตกไป
  ก็เท่ากับว่าคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีทำผิดรัฐธรรมนูญ จะต้องรับผิดชอบ ทั้งทางการเมืองและทางกฎหมาย ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมกันได้ โดยอาจขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งไปพร้อมกันด้วยก็ได้
  จะทำอะไรกันนั้นได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของ นายกฯกันบ้างไหม?
  นี่คือผลกระทบที่อาจเกิดแก่รัฐบาล
  ซึ่ง”นักกฎหมาย” บางท่าน ที่ไปทำหน้าที่ปรึกษากฎหมายให้รัฐบาลโดยไม่เปิดเผยชื่อ(ไม่ใช่ท่านอาจารย์วิษณุ)ก็ควรจะรับผิดชอบด้วยแม้ในทางจิตใจและจิตสำนึก
  5 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราขึ้น คิดกันบ้างไหมว่าจะกระทบต่อพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์****
  เพราะการพระราชทานอภัยโทษนั้น เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีในวาระสำคัญของบ้านเมือง ที่ทุกรัฐบาลจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
  ผมเชื่อว่าหลักการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมคำนึงถึงผลกระทบอย่างทั่วด้าน มากกว่าที่จะคิดถึงความไม่พอใจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  เรื่องนี้จึงเกี่ยวข้อง และอยู่ในกรอบของโลกนิติ ธรรมนิติและราชนีติ รวมๆกัน
  จึงขอผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ใคร่ครวญให้จงหนัก
  เฮ้อ เวรกรรมอะไรของกระบี่เดียวดายหนอนี่ ที่เนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองนั่ง แต่จำเป็นต้องเอากระดูกมาแขวนคอ