เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #กษัตริย์ต้องมิใช่สัญลักษณ์ ! ดร.อาทิตย์ เสนอให้ร่วมปฎิรูปประเทศ

#กษัตริย์ต้องมิใช่สัญลักษณ์ ! ดร.อาทิตย์ เสนอให้ร่วมปฎิรูปประเทศ

30 October 2021
170   0

 

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ ข้อความระบุว่า

เราต้องไปด้วยกัน
ด้วยราชประชาสมาสัย
สังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สังคมสวัสดิการประชาธิปไตยที่เป็นธรรมสงบสันติสุข ประชาชนอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้ากัน

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์เป็นประมุข หรือให้ดียิ่งขึ้นกว่านั้น สังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยวิถีราชประชาสมาสัย ที่พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขร่วมมือร่วมอาศัยกับประชาชนบูรณะจรรโลงปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้เป็นดินแดนศิวิไลซ์ ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาของทุกฝ่าย
ห้วใจสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก คือ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พระมหาษัตริย์ย่อมต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นประมุข ไม่ใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์ และความร่วมมือร่วมใจระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนด้วยวิถีราชประชาสมาสัยที่จะจรรโลงปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์จึงถูกต้องชอบธรรมที่สุด
และการจรรโลงปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เป็นวิถีของความเจริญรุ่งเรือง มิใช่เป็นสิ่งเลวร้ายหรือเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ประการใด ทุกด้านทุกสถาบันที่เป็นองค์ประกอบของประเทศก็สมควรที่จะได้มีการปฏิรูปปฏิสังขรณ์ตามความเหมาะสมสมควรตามยุคตามสมัยได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือสมัครสมานสามัคคีจรรโลงปฏิรูปประเทศเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ย่อมเป็นแนวทางที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง