เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #พระราชกิจจาฯเผยแพร่ !หมายกำหนด พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

#พระราชกิจจาฯเผยแพร่ !หมายกำหนด พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

13 October 2021
79   0

#หมายกำหนดการพระราชกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564​
เวลา 17.00​ น.
.
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564​ ดังนี้
.
เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กำหนดการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ดังรายการต่อไปนี้
.
#วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, ตลอดจน ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
.
เวลา 17 นาฬิกา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระสงฆ์ 89 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
.
**การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ
สายสะพายมหาจักรี
ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
.
🇹🇭📢 ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ บริเวณภายนอกพระบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง​ และบริเวณตลอดทางเสด็จพระราชดำเนิน โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้คณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ โปรดแต่งกายสุภาพ และต้องปฎิบัติ​ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส​ #โควิด19 อย่างเคร่งครัด

*** อนึ่ง หมายกำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัย อันเนื่องมาจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส​ #โควิด19 ***

#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์