เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ยกเลิกไม่ได้ ! คปภ.คุยสินมั่นคง อย่ายกเลิกประกันโควิด

#ยกเลิกไม่ได้ ! คปภ.คุยสินมั่นคง อย่ายกเลิกประกันโควิด

16 July 2021
225   0

   เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 หลังจาก บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บอกเลิกประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 พร้อมคืนเงินลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ตามแบบและข้อความหมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ (สินมั่นคงประกันภัย บอกเลิกประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1)

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ  คปภ. กล่าวว่า เบื้องต้นจะเจรจาให้สินมั่นคง ยกเลิกประกาศดังกล่าว เพื่อให้ผู้ทำกรมธรรม์สามารถเคลมประกันได้ตามที่ทำสัญญาไว้ เพราะการออกกรมธรรม์แบบเจอ จ่าย จบ ทางบริษัทฯ จะต้องประเมินแล้วว่าสามารถดำเนินการได้แต่แรก ส่วนสินมั่นคงจะไม่รับการประกันกับลูกค้ารายใหม่ ก็เป็นสิทธิ์ทำได้ แต่ต้องไม่ใช่การยกเลิกรายเดิม

อย่างไรก็ตามหาก ทางสินมั่นคงไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทางคปภ.ในฐานะนายทะเบียน จะใช้มาตรการหนัก ซึ่งเป็นอำนาจทางกฎหมาย คือการออกคำสั่งให้สินมั่นคง ต้องรับการเคลมประกันในส่วนของกรมธรรม์แบบเจอ จ่าย จบ ตามสัญญาทุกกรณี

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ได้เช็กข้อมูลจากบริษัทประกันภัยหลายแห่งพบว่า บริษัทประกันภัยอื่นๆ ยังคงให้ความคุ้มครองประกันโควิดตามเดิม และยังคงขายประกันโควิดเหมือนเดิมด้วยเช่น  

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลราคาประกันโควิดของบริษัทสินมั่นคง พบว่า เบี้ยประกันโควิดจะเริ่มต้นที่ 199 บาทจนถึงราคาไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งการระบาดของโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ยอดเคลมมีสูงกว่าที่ประเมินสถานการณ์ไว้ จึงอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินมั่นคง ต้องประกาศบอกเลิกประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 นั่นเอง

สำหรับ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป 2.4 การสิ้นสุดความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับ และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือ บริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้อ ข้อ 2.5.1

ส่วนข้อ 2.5.1 ระบุดังนี้ บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัทรับทราบ โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้ว เพราะเหตุแห่งการฉ้อฉลหรือการทุจริตดังกล่าวข้างต้นและบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว