ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #การบินไทยไปกันใหญ่ ! ให้พนง.ลา1ปีไม่จ่ายเงินเดือน

#การบินไทยไปกันใหญ่ ! ให้พนง.ลา1ปีไม่จ่ายเงินเดือน

29 June 2021
369   0

   วันที่ 29 มิ.ย. 2564 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่องโครงการให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนค่าจ้าง ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นพนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 และยังคงมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่พนักงานแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเท่านั้น

โดยโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนครั้งนี้ เป็นรูปแบบความสมัครใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ซึ่งบริษัทจะนับระยะเวลาการลาทั้งหมด เป็นเวลาในการปฏิบัติงาน ในการคำนวณอายุการทำงาน เพื่อให้สิทธิตามกฎหมายของพนักงาน โดยในระหว่างที่ลา พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะไม่ส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขณะที่พนักงานจะไม่ได้รับค่าจ้างและเงินใดๆ จากบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของการลา แต่ยังคงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากบริษัท

สำหรับกรณีที่พนักงานลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 1,650 บาทต่อเดือนให้แก่พนักงาน (ก่อนหักภาษี) เพื่อช่วยเหลือพนักงานให้ยังมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ เพื่อที่จะได้คงสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ จากกองทุนประกันสังคมในระหว่างระยะเวลาการลานี้

นอกจากนี้ ห้ามพนักงานดำเนินกิจการส่วนตัว หรือร่วมกิจการในห้างหุ้นส่วน ร้านค้าบริษัท องค์กร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามดำรงตำแหน่งใด ๆ ในส่วนราชการ และห้ามพนักงานเข้ามายังสถานที่ทำการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ