ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #แก้รธน.ล่ม ! มติที่ปรึกษาฝ่ายกม.สภา ไม่รับญัติฝ่ายค้าน แก้รธน.มาตรา 265

#แก้รธน.ล่ม ! มติที่ปรึกษาฝ่ายกม.สภา ไม่รับญัติฝ่ายค้าน แก้รธน.มาตรา 265

19 June 2021
217   0

18 มิ.ย.64 – ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์  ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอ ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 และเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ ดังนั้น ประธานจึงไม่สามารถบรรจุร่างดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้.