สกู๊ปข่าว » #สั่งปิด437รร. ! ถึง4มค.ปัดล็อกดาวน์ กทม.

#สั่งปิด437รร. ! ถึง4มค.ปัดล็อกดาวน์ กทม.

24 December 2020
757   0

    เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 102/2563 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทน บช.น. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโดยได้ดำเนินการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดให้สถานบริการ สถานบันเทิง สามารถจำหน่ายอาหารได้ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้ใช้บริการ แต่ห้ามมีการเต้นรำ ส่วนตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด ให้จัดทางเข้า-ออก ทางเดียวโดยให้มีการคัดกรองอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ สวนสาธารณะ ห้ามมิให้นั่งรวมกลุ่ม สำหรับศาสนสถานให้ปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคม ประกาศจุฬาราชมนตรี หรือแนวทางการปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน หรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศาสนาต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชน ผู้ประกอบการสามารถติดตามแนวทางการปฏิบัติของประกาศกรุงเทพมหานครได้จากเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร และขอให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 2. ด้านการค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวในตลาดทั้ง 472 แห่ง สถานประกอบการ โรงงาน ไซต์งานก่อสร้าง และสถานที่เสี่ยงต่างๆ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็วที่สุด 3. ด้านการขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น งานฉลองเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องจัดและมีคนร่วมงานมากกว่า 300 คน จะต้องขออนุญาตสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยต้องเสนอแผนป้องกันการแพร่ระบาดด้วย หากการจัดงานมีผู้ร่วมงานน้อยกว่า 300 คน ผู้จัดงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และจะต้องดูแลให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดด้วย

โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ก่อนการประชุม ศบค.กทม. ในวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญคณบดี คณะแพทยศาสาตร์ จากหลายสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์ มาร่วมหารือเพื่อขอคำแนะนำในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมคณบดีฯ ได้แนะนำให้กรุงเทพมหานครพิจารณาให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรงทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีหนังสือสั่งการหน่วยงานในสังกัดในเร็ววันนี้ และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พิจารณาให้บุคลากรในหน่วยงานทำงานจากที่บ้านด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ คณบดีฯ ยังได้ขอให้กรุงเทพมหานครหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวโดยให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 64 และเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 4 ม.ค. 63 อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบต่อไป