เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ทำบุญครั้งใหญ่ ! จัดอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

#ทำบุญครั้งใหญ่ ! จัดอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

8 December 2020
539   0

สำนักข่าววิหคนิวส์ จะจัดอุปสมบทหมู่สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระพันปีหลวง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และราชวงค์จักรี  ที่ .สุราษธนานี โดยมี ดร.เทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา คุณอโนชา ชุมทัพ ร่วมกับ นศ.ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครอง ชั้นสูง เพื่อการบริหารนายอินทร์ และหุ้นส่วน เป็นประธาน กรรมการ

จึงเรียนหุ้นส่วนทุกท่านเพื่อทราบ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ตำบลบางชนะ .เมือง .สุราษฎร์ธานี

โดยสามเณรที่เข้าบวช จะเข้าบวชเรียนฟรี ตั้งแต่ชั้น มัถยมศึกษาตอนต้น .1-.3 จนถึงมัถยม ศึกษาตอนปลาย .4-.6  แบะบวชภาคฤดูร้อน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอทุกท่านที่อนุโมทนาจิต เข้าร่วมกัน และช่วยกันหาบุตรหลาน คนรู้จัก มาร่วมบวชเรียน ในครั้งนี้ด้วย

กำหนดการบรรพชาสามเณร

วัดบางขยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่    พฤษภาคม  ๒๕๖๔

วันที่ พฤษภาคม  ๒๕๖๔

เวลา ๐๘๐๐ . ลงทะเบียน ปลงผม แต่งชุดนาค จัดกลุ่ม ซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบท

เวลา ๑๑.๐๐ . รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ . ฝึกซ้อมพิธีบรรพชาสามเณร

เวลา ๑๗.๐๐ . ทำภาระกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๑๙ . ทำวัตรเย็น

วันที่   พฤษภาคม  ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ . นาคลงทะเบียน ผู้ปกครองมอบนาค

เวลา ๐๙.๓๐ . อบรมนาค ฝึกซ้อมพิธีบรรพชาสามเณร

เวลา ๑๑.๐๐ . ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ . รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ . คณะนาคเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ มหาราช พร้อมกันบนวิหารศรีเมือง

เวลา ๑๓.๑๙ . พิธีบายศรีสูตรขวัญนาค

เวลา ๑๔.๐๙ . เจ้าภาพกองบวช มอบ เครื่องบริขารกองบวชแก่นาค

เวลา ๑๔.๓๐ . พิธีขอขมาต่อบิดา มารดา

เวลา ๑๕.๐๙ . ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกองบวช บริขาร น้ำปานะ ภัตตาหาร อุปถัมภ์การบรรพชาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน                                             

วัดบางขยาราม อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                   

โทร. 089-6509856,นายสิทธิเณศ 090-6425599