ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ในหลวงยังเข้มแข็ง ! เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

#ในหลวงยังเข้มแข็ง ! เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

20 October 2020
357   0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ ๑๙มตุลาคม 2563 เวลา ๑๖.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย

เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ และบริการด้านทันตกรรม แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียง พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๗ คน กับทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วยด้วยทรงห่วงใย จากนั้น ทรงเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกงาน ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่าหรือโควิด-๑๙ โดยมีการจ้างงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ทั้งนี้ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได