ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #จ่ายแน่เบี้ยคนชรา ! คนพิการ นัดจ่าย 22 ก.ย. 6300 ล้าน

#จ่ายแน่เบี้ยคนชรา ! คนพิการ นัดจ่าย 22 ก.ย. 6300 ล้าน

13 September 2020
163   0

    รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 ตามกำหนดเดิมภายในวันที่ 10 กันยายนออกไปก่อน เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน และโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ภายในกำหนด

เนื่องจากติดขัดขั้นตอนเรื่องการจัดสรรงบประมาณไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนเกิดกระแสข่าวว่างบประมาณไม่เพียงพอหรือรัฐบาลถังแตก      

ขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ และคนพิการแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 นี้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด สรุปรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)


“โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,949,343 ราย 7,766 อปท. วงเงินรวม 4,866,832,800 บาท และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 1,850,944 ราย 7,770  อปท. วงเงินรวม 1,48,755,200 บาท โดยคาดว่าเตรียมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนอื่นมาเป็นงบอุดหนุน ทั้ง 2 โครงการวงเงินรวม 6,347,588,000 บาท” แหล่งข่าวระบุ