สกู๊ปข่าว » #ขจัดเสื้ยนหนามแผ่นดิน ! ทนายบุญถาวรเอาจริงรอบนี้ แจ้งจับเพียบ

#ขจัดเสื้ยนหนามแผ่นดิน ! ทนายบุญถาวรเอาจริงรอบนี้ แจ้งจับเพียบ

24 June 2020
260   0

ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ ได้โพสข้อความระบุว่า วันนี้..หลายคนสงสัยว่าทำไมผมออกตัวแรงและทำไมผมจะต้องออกมาสู้รบตบมือกับนักกฎหมายด้วยกันและนักเลงคีย์บอร์ดพวกใจกล้าขาสั่นพวกปั่นป่วนก่อความวุ่นวายและสร้างเดือดร้อนให้แก่สถาบันความมั่นคงแห่งรัฐเพราะว่าผมเป็นคนไทยที่มีหัวใจรักชาติบ้านเมืองและเป็นกฏหมายที่เคารพกฏหมายสูงสุดของประเทศคือ”รัฐธรรมนูญ”

 

และการออกมาทำหน้าที่พลเมืองไทยและใช้สิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราข 2560 มาตรา50 หน้าที่พลเมืองไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สืบเนื่องมาจากกรณีที่พบเห็นพฤติการณ์การกระทำของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาจงใจกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตอันจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินและมิได้เป็นไปได้ตามวิถีทางการปกครองของประเทศไทยใน”ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”อันหมายถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยของไทยที่ประกอบด้วยกลไกลสำคัญ3ประการคือ ประชาชน พระมหากษัตริย์ และองค์กรทางการเมือง

 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีกลุ่มคนที่มีความมุ่งหมายและวางเป้าหมายต้องการที่จะสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรด้วยการโจมตีสถาบันหลักของชาติไทยด้วยสร้างข่าวเท็จหรือข่าวปลอมหรือกุข่าวเรื่องเท็จใส่ร้ายป้ายสีสถาบันอันสำคัญสถาบันที่สำคัญของชาติไทยให้เกิดความเสื่อมเสียหรือหมดศรัทธาและไม่ย่ำเกรงหรือให้ความเคารพสักการะด้วยการจงใจกระทำการล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศโดยการท้าทายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อมิให้มีผลบังคับใช้หรือว่าแม้ว่าจะมีบทบัญญัติของกฏหมายและมีผลบังคับใช้ก็ไม่อาจบังคับใช้หรือต่อต้านให้ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงแม้ว่ากฏหมายจะมีบทบัญญัติห้ามมิให้กระทำการกล่าวหาหรือฟ้องร้องสถาบันในทางใดๆก็ตามที แต่กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวหรือย่ำเกรงกลับจงใจล่วงละเมิดและฝ่าฝืนกฏหมายสูงสุดโดยไม่ได้ใส่ใจหรือให้ความสำคัญใดๆทั้งสิ้นนั้น

 

อันถือได้ว่าเป็นบุคคลอันตรายและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐอย่างยิ่งและจากพฤติกรรมที่มีเจตนาจงใจที่จะล่วงละเมิดและมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองและพรรคพวกเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศและการเมืองนั้น

 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสวงหาอำนาจเพื่อตอบสนองความใคร่ทางการเมืองของตนเองและพรรคพวกซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศแล้วย่อมเป็นกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและประเทศชาติบ้านเมืองโดยชัดแจ้ง

 

ผมเดินหน้าออกมาทำหน้าที่พลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญด้วยการไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศชาติบ้านนั้นเป็นการกระทำตามหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญให้อำนาจสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมายและโดยชอบธรรมมิได้มีเจตนาไปกลั่นแกล้งบุคคลให้ต้องคดีความอันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบตามที่มีกลุ่มบุคคลที่หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศออกโจมตีและออกมาใส่ความให้ร้ายผมต่างๆนานานั้น

 

กฏหมายย่อมคือกฏหมายและศักดิ์สิทธิ์เสมอกับบุคลลที่เคารพกฏหมายแต่สำหรับกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมรับกฎหมายและการปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วย่อมไม่มีความหมายที่จะเกิดจิตสำนึกภายใต้ความเป็นของมนุษยชาติของประเทศไทยอีกต่อไป

 

คนดีที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองตนเองแล้วย่อมไม่ออกมาทำลายประเทศผืนแผ่นดินเกิดของตนเอง@อย่าไปใส่ใจหรือให้ราคาใดๆกับกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เลยครับ

 

“คิดดีพูดดีทำดี” ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปอย่ากลัวความไม่ถูกต้องชอบธรรมเด็ดขาด