ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #โกงช่วงโควิด ! อปท.52แห่ง ส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด

#โกงช่วงโควิด ! อปท.52แห่ง ส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด

29 May 2020
1584   0

วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)ได้เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่มีลักษณะที่ไม่โปร่งใส หรืออาจส่อไปในทางทุจริตอันจะเกิดผลเสียหายต่อทางราชการ เพื่อใช้เป็นฐานในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ จำนวน 15 ชุด ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วประเทศ และได้บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบในกรณีดังกล่าว

ซึ่งขณะนี้ชุดปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนและตามที่มีผู้แจ้งเบาะแส รวม 52 อปท. รวม 30 จังหวัด พบพฤติการณ์ความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม รวมเป็น 19 แห่ง ซึ่งได้ส่งสำนักงาน ป.ป.ช. ไปแล้ว จำนวน 3 แห่ง และยกเลิกการจัดซื้อ จำนวน 5 แห่ง โดยพบข้อสังเกตในความผิดปกติ จำนวน 16 รูปแบบ ดังนี้

1. ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น
2. ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบ
3. ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
4. นำพัสดุชิ้นใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว
5. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม

6. ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง
7. จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้ง ๆ ที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่
8. จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอำนาจอนุมัติ
9. จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น
10. มีชื่อร้านคู่เทียบเพื่อสืบราคา แต่ไม่มีราคาในการนำเสนอ

11. คู่สัญญาและร้านคู่เทียบ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
12. เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า เพื่อขอนำชื่อบริษัท/ร้านค้านั้นมาเป็นคู่สัญญาแทนตน
13. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ทำการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารการตรวจรับมาให้ลงลายมือชื่อ
14. มีการซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาสินค้า ทั้งที่หน่วยงานดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสืบราคา
15. ผู้บริหารท้องถิ่น มีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีตนเอง

16. อปท. จำนวน 5 แห่ง ทำการยกเลิกการจัดซื้อเมื่อถูกหน่วยงานของรัฐตรวจสอบ