เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #หลักฐานมัดปารีณา ! บัญชีทรัพย์สินปี 54 ‘ปารีณา’ไม่มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 – 1,700 ไร่

#หลักฐานมัดปารีณา ! บัญชีทรัพย์สินปี 54 ‘ปารีณา’ไม่มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 – 1,700 ไร่

26 November 2019
1059   0

ข้อมูลชิ้นสำคัญ! เปิดบัญชีทรัพย์สินปารีณาคราวรับตำแหน่ง .. .. 54 ไม่มีที่ดิน ...5 .รางบัว ราชบุรี 1,700 ไร่ ไฉน! ยื่น ...ล่าสุด แนบสัญญาชำระภาษี เข้าครอบครองจากเจ้าของเดิม ตั้งแต่ 26 .. 2553 หลายแปลง

สำนักข่าวอิศรากรณีปัญหาการถือครองที่ดิน ...5 (ข้อมูลถามที่ปรากฏเป็นข่าวจำนวน 1,700 ไร่) ของ ..ปารีณา ไกรคุปต์ ..ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นประเด็นตรวจสอบในขณะนี้มี 2 ประเด็น

1.การถือครองที่ดินชอบโดยกฎหมายหรือไม่

2.ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ...) ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่

ประเด็นแรก ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายสำนักก็คือ ที่ดินฟาร์มไก่ เขาสน 1 และเขาสน2 ตั้งอยู่เลขที่ 109 ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เขาสน 1 อยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งหมด ประมาณ 691 ไร่ ส่วน เขาสน 2 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 31-0-12 ไร่ และอยู่ในพื้นที่ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 อีก 15-2-36 ไร่ รวม 46-2-48 ไร่ จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามระเบียบและกฎหมาย

ประเด็นที่สอง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก ...

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรารายงานว่า น.ส.ปารีณา ยื่นบัญชีฯ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 25 พ.ค. 2562 ระบุว่า ถือครองที่ดิน 76 แปลง รวมมูลค่า 20,068,090 บาท ที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 จำวน 57 แปลง ตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มิได้ระบุวันเดือนปีที่ได้มา แต่ระบุหมายเหตุว่า มีมูลค่ารวมกันโดยประมาณ 2 แสนบาท

ต่อมา สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบเอกสารประกอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ปารีณา พบว่า น.ส.ปารีณา แนบเอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภ.บ.ท.5 รวม 57 ฉบับ โดยชำระภาษีท้องถิ่นแก่ (องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รางบัว ลงนามโดยปลัด อบต.รางบัว) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี น.ส.ปารีณา ระบุว่า มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 อย่างน้อย 26 ฉบับ ตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีบริษัท วิศวกรรมการเกษตรรุ่งเรือง จำกัด เป็นเจ้าของเดิม 19 ฉบับ ได้แก่ เลขที่ 7/49, 79/49, 80/49, 85/49, 86/49, 88/49, 89/49, 90/49, 91/49, 94/49, 96/49, 135/49, 137/49, 140/49, 144/49, 146/49, 148/49, 155/49, 156/49 โดย ..ปารีณา แจ้งในแบบสัญญาชำระภาษีบำรุงท้องที่ สัญญาปี 2553-2556 โดยขอเปลี่ยนผู้ชำระภาษีเป็นชื่อ ..ปารีณา เมื่อวันที่ 16 มี.. 2555 ส่วนที่เหลือเจ้าของเดิมเป็นบุคคลธรรมดาหลายราย โดย ..ปารีณา แจ้งในแบบสัญญาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ขอเปลี่ยนผู้ชำระภาษีเป็น ..ปารีณา เมื่อวันที่ 26 .. 2553

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า ที่ดินตามที่ ..ปารีณาแจ้งครั้งล่าสุด จำนวน 76 แปลง รวบรวมเนื้อที่ 1,775-2-62 ไร่ เฉพาะที่ดินประเภท ...5 จำนวน 57 แปลง เนื้อที่ 1,706-1-50 ไร่

อย่างไรก็ตาม ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ...ก่อนหน้านี้ ในปี 2551 และ 2554 ไม่ปรากฎว่าแจ้งการถือครองที่ดิน ... 5 .ในพื้นที่ หมู่ 6 .รางบัว .จอมบึง แต่อย่างใด

กล่าวคือ

กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. 22 ม.ค.2551 แจ้งว่ามีทรัพย์สินประเภทที่ดิน 76 แปลง มูลค่ารวม 30,273,640 บาท โดยมีโฉนด น.ส.3 ก จำนวน 41 แปลง ในพื้นที่ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยที่ดินทั้งหมดถูกระบุหมายเหตุว่า จำนองไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

กรณีรับตำแหน่ง ..ราชบุรี พรรคชาติไทย วันที่ 10 ..2554 ระบุว่ามีที่ดินมูลค่า 32,723,590 บาท จากทรัพย์สิน 59,021,755.73 บาท นายอุปกิต ปาจริยางกูร คู่สมรส (ขณะนั้น) ที่ดิน 5 แปลง มูลค่า 91,504,750 บาท จากทรัพย์สิน 611,812,355.55 บาท 

..ปารีณาแจ้งว่าเป็นเจ้าของที่ดิน 79 แปลง เป็นโฉนดและ ..3 . หลายจังกวัด โฉนดที่ดินส่วนใหญ่อยู่ใน .บางเขา .หนองจิก .ปัตตานี ในจ.ราชบุรีเพียงไม่กี่แปลง และไม่ปรากฏมีที่ดินในพื้นที่ .6 .รางบัว .จอมบึง .ราชบุรี ที่เป็นประเด็นปัญหาในขณะนี้แต่อย่างใด ขณะที่คู่สมรสไม่ระบุเป็นเจ้าของที่ดิน ในพื้นที่ .6 .รางบัว .จอมบึง .ราชบุรีด้วยเช่นกัน (ดูเอกสาร)

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับการยื่นบัญชีฯครั้งล่าสุด 25 พ.ค.2562 น.ส.ปารีณาแจ้งว่า มี ที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำน วน 57 แปลง เนื้อที่ 1,706-1-50 ไร่

ในจำนวนนี้เป็นที่ดิน ... 5 ที่ บริษัท วิศวกรรมการเกษตรรุ่งเรือง จำกัด เป็นเจ้าของเดิม 19 ฉบับ โดย ..ปารีณาแจ้งขอเปลี่ยนผู้ชำระภาษี มาเป็นชื่อ ..ปารีณา เมื่อวันที่ 16 มี.. 2555 ส่วนที่เหลือ ..ปารีณา แจ้งในแบบสัญญาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ขอเปลี่ยนผู้ชำระภาษีเจ้าของเดิมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายมา เป็น ..ปารีณา เมื่อวันที่ 26 .. 2553

เท่ากับ ..ปารีณาเข้าถือครอง ที่ดิน ... 5 มาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว จึงเป็นประเด็นปริศนาว่า ไฉนไม่แจ้งเป็นเจ้าของที่ดิน ...5 ในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ปี 2554 ? 

ขณะที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์สื่อว่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดินมานับสิบปีแล้ว