ข่าวประจำวัน » # “อยู่ให้เป็น” !! ทนายบุญถุาวรปลุกประชาชนให้”อยู่ให้เป็น” อย่าตกไปเป็นเครื่องมือของนักการเมือง

# “อยู่ให้เป็น” !! ทนายบุญถุาวรปลุกประชาชนให้”อยู่ให้เป็น” อย่าตกไปเป็นเครื่องมือของนักการเมือง

17 November 2019
724   0

ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติได้โพสต์ถึงการ “อยู่ให้เป็น”ดังนี้ว่า

“อยู่ให้เป็น”พี่น้องประชาชนที่เคารพนับถือทุกท่านสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันอย่างที่เห็นและเป็นอยู่อย่างไรพี่น้องคงเห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งเราเป็นคนไทยและปัจจุบันเราอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์
“นักการเมือง”คือนักแสวงหาอำนาจและอำนาจที่ยิ่งใหญ่คือ”อำนาจปกครองประเทศ”การที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะมอบอำนาจตามรัฐธรรมนูญให้แก่นักการเมืองและพรรคการเมืองใดขอให้คิดคำนึงให้ดีเพราะว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจดังนั้นเราควรพิจารณาให้ดีและรอบคอบ


“อยู่ให้เป็น”สถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองของนักการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเราจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองอย่างเด็ดขาดเนื่องจากทุกกรณีที่เกิดขึ้นขอให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย”ผิดหรือถูก”ให้กฏหมายเป็นผู้ชี้ขาดตัดสิน
“อยู่ให้เป็น”อย่าไปก่อความวุ่นวายให้ชาติบ้านเมืองเมื่อความขัดแย้งเป็นเรื่องของนักการเมืองก็ให้การเมืองแก้ไขด้วยตัวเองอย่า….ไปร่วมม๊อบหรือเรียกร้องสิทธิใดๆที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญและเมื่อนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองใดกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฏหมายก็ต้องยอมรับผิดตามกฏหมายมิใช่ออกมาต่อต้านหรือคัดค้านความมีอยู่ของกฏหมายที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ


“อยู่ให้เป็น”พยายามเฝ้ารักษา”จิต”ของตัวเองอย่าให้พญามาร”ความโกรธ ความโลก ความหลง”เข้ามาแทรกภายในจิตใจของเราได้ก็ถือว่าเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้ว
อย่าไปยุ่งกับการเมืองหรือนักการเมืองที่กำลังจะก่อความวุ่นวายให้ชาติบ้านเมืองไทยอย่างเด็ดขาดและจงอยู่กับครอบครัวและญาติพี่น้องและอยู่อย่างเข้าใจวิถีชีวิตของตนเอง”อยู่ให้เป็นสุข”และอยู่อย่างเข้าใจเยี่ยงวิญญูชนพึ่งปฏิบัติกันเป็นดีที่สุด
“คิดดีพูดดีทำดี”
ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์
17 พฤศจิกายน 2562

สำนักข่าววิหคนืวส์