ข่าวประจำวัน » ไผ่กู้ชาติ ! ดร.อาทิตย์ ม.รังสิต ลงนามร่วมเอกชนพัฒนาไผ่ ให้มีมูลค่าแบบใหม่

ไผ่กู้ชาติ ! ดร.อาทิตย์ ม.รังสิต ลงนามร่วมเอกชนพัฒนาไผ่ ให้มีมูลค่าแบบใหม่

11 March 2024
346   0

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท TAOHUAJIANG”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท TAOHUAJIANG โดย Mrs. Xue Lei ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท TAOHUAJIANG” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของไผ่ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปไผ่ เพื่อนำมาใช้ในงานด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง การผลิตสินค้าเครื่องใช้ต่างๆ

นอกจากนี้ยังมี ผู้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

ผู้แทน บริษัท TAOHUAJIANG

🎯Product Operations Manager
Mr. Peng Jian

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรังสิต
🎯รองอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและวิสาหกิจ
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
🎯รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นายกสิณ จันทร์เรือง
🎯รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
🎯รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
🎯รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
🎯ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
🎯คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
🎯ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
นายนิฐพล พรหมสิทธิ์
🎯ผู้อำนวยการสถาบันไผ่กู้ชาติ
นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันของทั้งสององค์กร ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การปลูกไผ่แก่เกษตรกรไทย ศักยภาพการแปรรูปไผ่ในเชิงอุตสาหกรรม ภายใต้การลงทุนร่วมกันในบริษัท อาร์ที แบมบู จำกัด (RT BAMBOO COMPANY LIMITED) อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะผลักดันการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่งเสริมการเติบโต และต่อยอดในภาคธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป
…………………………………………………………………………

สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ประสานงาน