ข่าวประจำวัน » #ให้อำนาจเต็ม ! ครม.ให้อำนาจประวิตรโยกงบ

#ให้อำนาจเต็ม ! ครม.ให้อำนาจประวิตรโยกงบ

30 August 2022
807   0

 

ยึดอำนาจ

ครม. ติดดาบ
“บิ๊กป้อม”
รักษาราชการนายกฯ
อนุมัติ โยกย้าย-งบฯ ได้
ไม่ต้อง ผ่าน “นายกฯบิ๊กตู่”
มีอำนาจเต็ม ทุกด้าน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีว่า สืบเนื่องจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมีสาระสำคัญ

ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีท่านอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้ นายวิษณุ เครืองาม, นายอนุทิน ชาญวีรกุล, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, นายดอน ปรมัตถ์วินัย และนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์

ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการหรือองค์กรใด

ทั้งนี้ หากรองนายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี การจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก่อน

ส่วนที่ 2 เป็นการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีผู้ใดซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือพ้นจากตำแหน่ง ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งฯ ในคราวนี้ด้วย

ส่วนที่ 3 เป็นการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี กรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างอื่น

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังมีอำนาจเต็มทุกประการ ไม่ใช่ ครม. รักษาการ

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามประกาศพระบรมราชโองการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562