เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #แม่เลี้ยงบัวคำ ถวายโรงทาน !งานทอดผ้าป่า สามัคคีอาเซียนภาคเหนือ

#แม่เลี้ยงบัวคำ ถวายโรงทาน !งานทอดผ้าป่า สามัคคีอาเซียนภาคเหนือ

6 December 2022
892   0

 

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 วันพ่อแห่งชาติ

แม่เลี้ยงบัวคำ พระสิงห์ ตำแหน่ง 1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักข่าววิหคนิวส์ 2.ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์  สื่อมวลชน สตรีเชียงใหม่ 3. แม่ดีเด่นแห่งประเทศ และ ดร. เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง พร้อมคณะ ทีมงาน สำนักข่าววิหคนิวส์

ได้ร่วมทำบุญกุศล ถวายโรงทาน ข้าว 200 กล่อง ,ขนมหวาน และน้ำดื่ม งานทอดผ้าป่า  ณ. สำนักปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาดอยไซ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอาเซียน  มีผู้ร่วมงาน 13 ประเทศ
เพื่อหาทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินสำหรับสร้าง “ปิฎกธรรมสถานสากล”
และสนับสนุนภารกิจด้านพระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาดอยไซ

 

ด้วยพระอาจารย์แก้วมณี ปสีโล พร้อมด้วยคณะญาติธรรม และเครือข่ายพันธมิตรชาวพุทธอาเซียน
มีกุศลเจตนาร่วมกันในการจัดสร้างปิฎกธรรมสถานสากลเพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บรักษา รวบรวมและเผยแพร่
พระพุทธพจนในคัมภีร์พระไตรปิฎกชื่งถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาต่าง ( ทั่วโลก อันเป็นการสืบสานพุทธประสงค์
ในการเผยแผ่ สัจจธรรมและมรรคาแห่งความสิ้นทุกข์สู่มนุษยชาติ รวมทั้งยังเป็นการสืบทอดพระราช
ปณิธานของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสู่ดินแดน
สุวรรณภูมินับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๓ เป็นต้นมา และเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระบูรพ
มหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งชาติไทยทุกพระองค์ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพ ระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรตราบนาน
เท่านาน อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านพระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกา
ดอยไช จังหวัดลำพูน
ดั้งนั้น จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีอาเซียนเพื่อรวมพลังชาวพุทธในประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดิน จำนวน ๒๒๑ ไร่ ณ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำหรับ
จัดสร้างปิฎกธรรมสถานสากล ซึ่งประกอบด้วยหอศึกษาพระไตรปิฎกและอาคารปฏิบัติธรรม (ธรรมสภา)
เพื่อส่งเสริมพุทธบริษัทในการศึกษาพระปริยัติจากพระไตรปิฎกและปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ถูกต้องสู่การ
บรรลุประโยชน์ ๓ ตามหลักพุทธธรรมทั้งประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ประโยชน์ภายหน้า
(สัมปรายิกัตถะ) และประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะ คือ พระนิพพาน) สืบต่อไป รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
ภารกิจด้านพระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาดอยไช จังหวัดลำพูน
ในการนี้จึงขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาที่ท่นได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีอาเชียน
ในวันจันทร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ณ สำนักปฏิบัติธรรม
อุบาสกอุบาสิกา ดอยไช อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ จงสำเร็จผลเป็นพรชัยให้ทุกท่านประสบสุขสิริ
สวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมด้วยธนสารสมบัติ
บริวารสมบัติ และบรรลุประโยชน์สุขทุกประการเทอญฯ

 

 

เชิญชวนร่วมทำบุญ และเข้าเยื่ยมเยือนสถานที่ได้ที่

ณ. สำนักปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาดอยไซ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ติดต่อ  084-2802972