ข่าวประจำวัน » แก้วิกฤตชาติ 4 ด้านง่ายนิดเดียว

แก้วิกฤตชาติ 4 ด้านง่ายนิดเดียว

12 April 2024
287   0

แก้วิกฤตชาติ 4 ด้าน
ง่ายนิดเดียว

ถ้ายึดหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง

ปรากฎการณ์วิกฤต ใหญ่ 4 ประการ ที่ พ่อ ร ๙ เคยเตือนไว้
คือ วิกฤต การเมือง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม

มีสาเหตุหลัก หรือ ตัวแปรต้นคือ

“วิกฤตทางการเมือง การปกครอง “
การแย่งอำนาจปกครองประเทศ
ที่เกิดจากกลุ่มคนไม่กี่พันคน
เพื่อแย่งชิงทรัพยากร และการบริหารภาษีของชาติ
โดยใช้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ เป็นเครื่องมือ

จึงเกิดวิกฤต อื่นๆตามมา เป็นตัวแปรตาม ที่ยากจะแก้ไข ที่ปลายเหตุ

  • วิกฤต สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ โดยเฉพาะ จากภาคอุตสาหกรรม การผลิตขนาดใหญ่ ที่สร้างมลภาวะทุกชนิดออกสู่บรรยากาศของโลก ต่อเนื่องมากว่า ร้อยปี
  • วิกฤต เศรษฐกิจ มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูง มีความยากจนมาก
  • วิกฤต สังคม มีการคอรัปชั่น อาชญากรรม คุณธรรมเสื่อม

ทางแก้ปัญหา ด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้ผล จึงต้องกลับไปแก้ที่ตัวแปรต้น

ต้องปฏิรูป การเมืองการปกครอง เชิงโครงสร้าง อย่างสมบูรณ์ ใหม่

“สังคมธรรมาธิปไตย “
อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

จะช่วยแก้ปัญหา วิกฤต ทางการเมือง ส่งผลให้ลดวิกฤต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ลงได้อย่างแน่นอน

ดุลย์ จุลกะเศียน
12 เมษายน 2567
หลังรัฐบาลประกาศยืนยันแจกเงิน ดิจิทัล 2 วัน