ข่าวประจำวัน » เอาแล้วไง!!! กล้าณรงค์ จี้สอบเอาผิด โกง ส.ว.ก่อนรับรองผล

เอาแล้วไง!!! กล้าณรงค์ จี้สอบเอาผิด โกง ส.ว.ก่อนรับรองผล

28 June 2024
24   0

https://www.thaipbs.or.th/news/content/341498

วันนี้ (28 มิ.ย.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกล้าณรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมธิการการองค์องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ของวุฒิสภา ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาของ กกต.กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

โดยอ้างอิงถึงการการเลือก สว. ตั้งแต่ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย.2567 และระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา และระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย.นี้ ตามข้อมูลที่ปรากฎต่อสื่อสาธารณะ ก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกรณีต่างๆ ที่เป็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว. ว่าเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตั้งเพื่อลงสมัคร โดยกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไม่ตรงตามกลุ่ม 20 กลุ่ม การจ้างวันผู้มาลงสมัครเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้สมัครบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ปรากฏการณ์ของจำนวนผู้ไม่ลงคะแนนให้ตนเองจำนวนมาก,กรณีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูงผิดปกติ รวมทั้งการรวมกลุ่มและพบปะของผู้สมัครในรูปแบบต่างๆ

นายกล้าณรงค์ จันทิก สว.ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

นายกล้าณรงค์ จันทิก สว.ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

แนะนับคะแนนใหม่ก่อนประกาศผลทางการ 

โดยกรรมาธิการฯ ได้ติดตามพัฒนาการในเรื่องดังกล่าว และมีความห่วงกังวลต่อเหตุ อันควรสงสัยดังขั้นต้นอย่างมาก และมีความเห็นว่าถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการขัดต่อเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 ที่ประสงค์ให้การเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งมีผลให้ประชาชนขาดความไม่เชื่อมั่นในการจัด สว. ของกกต. และผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. และวุฒิสภา

อ่านข่าว ตามรอย “ลิซา” แห่เช็กอิน มีม ROCKSTAR เยาวราช

ดังนั้นกรรมาธิการจึงมีความเห็นว่า กกต.ควรพิจารณาใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.บัญ ญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี 2561 มาตรา 59 ที่กำหนดว่า “ก่อนการประกาศผลเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ กกต.มีอำนาจสั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยน แปลง หรือยกเลิกการเลือก และสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่..“ อย่างจริงจัง เพื่อให้สังคมมีความมั่นใจในการดำเนินการของ กกต.ที่จะให้การเลือก สว.ครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ 

บรรยากาศการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา

บรรยากาศการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

เช็กคะแนนเลือกสว. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ 

ด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าผลการนับคะแนนในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้มีการแบ่งสาย จำนวน 4 สาย ดังนี้

  • สาย ก ประกอบด้วย กลุ่มที่ 7, 11, 13, 16 และ 20
  • สาย ข ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1, 4, 6, 17 และ 18
  • สาย ค ประกอบด้วย กลุ่มที่ 5, 8, 9, 12 และ 15
  • สาย ง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 2, 3, 10, 14 และ 19  

โดยผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ได้เรียงลำดับผลคะแนน และได้ประกาศผลการนับคะแนนในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลการนับคะแนนดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th  หรือดาวน์โหลด QR Code ด้านล่าง