ข่าวประจำวัน » เพื่อไทยระทึก ! ศาลรธน.นัดพิจารณาใหม่ ล้มล้างการปกครองหรือไม่

เพื่อไทยระทึก ! ศาลรธน.นัดพิจารณาใหม่ ล้มล้างการปกครองหรือไม่

26 March 2024
452   0

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ. 2567 ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหนังสือ ที่ สว 0008/1444 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2567 เรื่อง การแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถึงสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแจ้งให้ทราบว่า มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุเมธ รอยกุลเจริญเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2567

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 8/2567 ในวันพุธที่ 20 มี.ค. 2567 ถูกต้องตามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงเพิกถอนกระบวนพิจารณาในวันพุธที่ 20 มี.ค. 2567 และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่ โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 206

โดยวันดังกล่าวมีผลการประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ เรื่องพิจารณาที่ 5/2567 กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคเพื่อไทย (ผู้ถูกร้อง) ตามคำแถลงการณ์ของนายชัยเกษม นิติสิริ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งมีตราพรรคผู้ถูกร้องอยู่ด้วย มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการกระทำที่อาจนำไปสู่การยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 ในลักษณะที่ไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ
นอกจากนี้ ผู้ร้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าผู้ถูกร้องยังคงไว้ซึ่งคำแถลงการณ์ของนายชัยเกษม ในสื่อโซเชียลของผู้ถูกร้องจนถึงปัจจุบัน เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่านายชัยเกษม นิติสิริ ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคและไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกร้องและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลั กฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกร้องมีความมุ่งหมายหรือการกระทำใด ๆ ที่น่าจะทำให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย