ข่าวประจำวัน » เด็กลุงตู่โผล่ ! วิษณุ-อาคม เป็นกรรมการกฤษฎีกา รัฐบาลเศรษฐา

เด็กลุงตู่โผล่ ! วิษณุ-อาคม เป็นกรรมการกฤษฎีกา รัฐบาลเศรษฐา

8 November 2023
426   0

8 พ.ย.2566 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๓๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจาก นายนพนิธิ สุริยะ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๔ ถึงแก่อนิจกรรม และนายอุดม รัฐอมฤต กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ – ขอลาออกจากตำแหน่ง ประกอบกับตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ ได้ว่างลง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคณะพิจารณาและมีมติเห็นชอบผู้ที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายวิษณุ เครืองาม
๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี