เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เจ้าดวงเดือนถึงแก่กรรม ! เจ้าฝ่ายเหนือ ด้วยวัยชรา ด้วยวัย 93 ปี 7 เดือน

#เจ้าดวงเดือนถึงแก่กรรม ! เจ้าฝ่ายเหนือ ด้วยวัยชรา ด้วยวัย 93 ปี 7 เดือน

2 January 2023
207   0


.
วันนี้ (2 มกราคม) เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ธิดาคนที่สามในเจ้าราชภาคินัย โอรสในเจ้าราชภาติกาวงศ์ (เจ้าบัวรวงศ์) กับเจ้าฟองนวล ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เวลา 07.25 น. ที่ผ่านมา สิริอายุ 93 ปี 7 เดือน
.
ในวัยเด็ก เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจาก เจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นพระราชธิดาในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร กับ แม่เจ้าจามรีวงศ์ ณ เชียงใหม่ หรือ เจ้าจามรีวงศ์ โดยเจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ได้ทรงรับเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นพระธิดาบุญธรรม เจ้าดวงเดือน สมรสกับพิรุณ อินทราวุธ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
.
ในปี 2558 ได้รับการประกาศสดุดีเกียรติคุณให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พร้อมทั้งยังได้ได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนาเพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี
.
ตลอดชีวิตของเจ้าดวงเดือนนั้น ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวม ทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลได้อย่างสมบูรณ์ โดยโปรดการแต่งกายแบบไทยล้านนาและรักที่จะส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่รักในความเป็นไทยและหวงแหนรักษ์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน จึงเป็นที่รักใคร่และนับถือของชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป
.
ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติโดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคล ‘ค่าแห่งแผ่นดิน’ ในด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
.
ภาพ: เพจโบราณนานมา