เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เข้าชมฟรี !ชม.เตรียมจัดงานโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566

#เข้าชมฟรี !ชม.เตรียมจัดงานโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566

13 November 2022
229   0

 

 

 

อบจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 ส่งเสริมการท่องที่ยวช่วงไฮซี่ซั่น ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 เข้าชมฟรีไม่เสียคาใช้จ่าย
องค์การบริหารโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora”
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้าง และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 – 2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถ ปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการ ท่องเที่ยวและบริการ และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชงิ รุกและการตลาด


จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก 3 ด้าน คือ 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความงดงาม ความโดดเด่น ความล้าค่าและความเลื่องลือในหลาย ๆ ด้าน และหนึ่งในนั้นคือ ความงดงาม ทางด้านประเพณี และวัฒนธรรม 2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและภูเขาที่ถูกปกคลุม ไปด้วยป่าเขตร้อนที่เขียวขจี เป็นแหล่งที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาหลายกลุ่ม เป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือและ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางสำรวจจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในภาคเหนือ 3. แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพที่มีการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลาง ธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบาบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
อีกทั้งนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวได้เน้นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด จึงเล็งเห็น ความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงได้จัดทาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพลิกฟื้น วิกฤตการณ์ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยใช้แนวทางของการบูรณาการ ร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอานาจ หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และเพื่อให้สอดคล้องกับ ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข ด้านการศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ด้านการบริหาร บ้านเมืองที่ดี ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน จากภารกิจอานาจหน้าที่ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่ในการให้บริการ
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาเนินโครงการมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจาปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1..เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้พัฒนาและเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง
2..เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสร้างความประทับใจให้แก่ นักท่องเที่ยว
3..เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ประชาชน และชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการกำหนดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมพิธีเปิดงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2565,กิจกรรมดนตรีในสวน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. (ทุกวัน) ,กิจกรรมนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งกลางวันและกลางคืน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น. (ทุกวัน)
สำหรับสถานที่ดาเนินการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณ ทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) เข้าชมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย.
*******************