เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สภาทนายชักวุ่น ! ดร.สุกิจ เตือนระวังเสียรังวัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#สภาทนายชักวุ่น ! ดร.สุกิจ เตือนระวังเสียรังวัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9 September 2022
481   0

ดร.สุกิจ พูลศรีเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้โพสต์ระบุข้อความว่า..

 ขอแสดงความยินดี กับนายกสภาทนายความคนใหม่ “วิเชียร ชุบไธสง”

ณ ที่ห้องประชุมเล็ก ”สภาทนายความ”
นายวิเชียร ชุบไธสงได้เขัารับมอบงานกันเอง ที่สภาทนายความ
ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด

ด้วยการฝ่าฝืนข้อบังคับสภาทนายความข้อ ที่ 68
(ยังไม่มีประกาศ แจ้งผลเลือกตั้ง) และ โดยที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งยังไม่ได้จัดทำผลการเลือกตั้ง ส่งประกาศการเลือกตั้ง ตามแบบ สท.20 (21) ให้ประธานมรรยาท เกษม สรศักดิ์เกษม ลงนาม ประกาศไว้ ณ.ที่ทำการสภาทนาย ความ และที่สำนักงานผู้แทนสภาทนายความประจำภาค หรือที่สำนักงานผู้แทนสภาทนายความประจำจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่ข้อบังคับกำหนด

ข้อที่ ประธานมรรยาทสภาทนายความ (นายเกษม) ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองให้ ตามข้อ 70 ผู้ได้รับเลือกตั้งจึงไม่อยู่ในฐานะ นายกและกรรมการสภาทนาย ความตาม แบบ สท 23

การจัดทำทำเนียบนายยกสภาและกรรมการสภาทนายความตาม
แบบ สท.24 ไว้เป็นหลักฐาน ก็ยังไม่ชอบ

ถ้าผู้เลือกตั้ง หรือผู้สมัครใดเห็นว่า การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย และข้อบังคับใหัยื่นคำร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการมรรยาทสภาทนายความภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เมื่อไม่มีประกาศ ก็ไม่นับเวลาคัดค้าน นะครับ

เมื่อ นายวิเชียร ชุบไธสง” นายกสภาทนายคนใหม่และคณะกรรม การสภาที่ได้รับเลือกตั้ง เข้ารับงานกันเองแล้ว ยังถือว่า ”เป็นนายกสภาทนายความคนใหม่และทีมผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้ง” นั้น จึงยังไม่ชอบด้วยกฏหมาย

เมื่อไม่ชอบด้วยกฏหมาย “ท่านวิเชียร ” ระวังจะเสียรังวัด นะครับ ถ้ามีการคัดค้านการเลือกตั้ง

ด้วยเหตุนี้นายถวัล รุยาพร จึงเป็นนายกรักษาการ นายกที่ชอบด้วยกฏหมาย ปฎิบัติหน้าที่พลาง ไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ และมีนายกและกรรมการ เข้ารับหน้าที่ ตาม มาตรา 22 นะครับ