ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #วุ่นแล้ว !ม.เกตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ”วุ่น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหญ่ กว่า ศาสตราจารย์

#วุ่นแล้ว !ม.เกตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ”วุ่น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหญ่ กว่า ศาสตราจารย์

24 November 2022
409   0

   ดร.สุกิจ พูลศรีเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้โพสต์ระบุข้อความว่า..

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ”วุ่น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหญ่ กว่า ศาสตราจารย์

ข่าว กรณี ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ , อ.ปัทถาพร สุขใจ .ดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ , ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม .ยืนขอตำแหน่ง วิชาการสาขาการท่องเที่ยวและ อาจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ์ ผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาการการสอนภาษาอังกฤษ บุคคลทั้งห้าคน ได้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ“ผู้ข่วยศาสตราจาร”

โดยมีผลงานทางวิชาการ ได้ผ่านการตรวจสอบ จาก ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว มีหนังสือยืนยันว่า ผลงานทางวิชาการสามารถส่งออกไปให้คณะอุตสาหกรรมบริการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้นั้น

แต่ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย ชึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษขัดขวาง ให้เหตุผลว่า ทางวิชาการไม่มีคุณภาพเพียงพอ จึงไม่ได้รับการส่งออกจากคณะอุตสาหกรรมบริการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

เป็นพฤติการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น และองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง

หากปล่อยให้”ผู้ช่วยศาสตราจารใหญ่และแสดงความรู้เหนือกว่าศาสตราจารย์ ท่องเที่ยว

จึงเป็นเรื่องที่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุชัย ภิญโญภูมินทร์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้เป็นที่กระจ่าง ข่าวเค้าว่า เป็นแผนการประวิงเวลา เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ของบุคคลที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายที่แท้จริง

ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม