ข่าวประจำวัน » วงแตกแน่ ! ร้องเช็คทนายถุงขนม คดีทักษิณ โดยศาลคุกกลายเป็นรัฐมนตรี

วงแตกแน่ ! ร้องเช็คทนายถุงขนม คดีทักษิณ โดยศาลคุกกลายเป็นรัฐมนตรี

29 April 2024
635   0

๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย หรือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายพิชิต ชื่นบาน ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๔) (๕)
หรือไม่

กราบเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เสนอชื่อนายพิชิต ชื่นบาน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรัฐสภาได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนั้น

นายพิชิต ชื่นบาน เคยถูกสภาทนายความถอดชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นเวลา ๕ ปี เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุก ๖ เดือน โดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีพยายามนำถุงขนมใส่เงินสดจำนวน ๒ ล้านบาทไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาคดีแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาฯ ของนายทักษิณ ชินวัตร และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๙๙/๒๕๕๑ ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า

“…มีเจตนาที่จูงใจให้……และเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๕๐ การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา…. จึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑ (๑) ,๓๓ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ..การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา…. เป็นการกระทำที่อุกอาจ ท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศ ผู้ถูกกล่าวหา…..ประกอบอาชีพทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย ย่อมตระหนักดีว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา… จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการ จึงเห็นสมควรลงโทษในสถานหนัก เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป….”

คำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่านายพิชิต ชื่นบาน ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงน่าจะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ (๔) (๕) ที่บัญญัติถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีไว้ว่า รัฐมนตรีต้อง

(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีความห่วงใยประเทศชาติ รู้สึกไม่สบายใจที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำชื่อนายพิชิต ชื่นบาน ผู้ซึ่งน่าจะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งเป็นการระคายเบื้องพระยุคลบาท จึงได้ส่งหนังสือร้องเรียนนี้มากราบเรียนขอให้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัย หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ส่งเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า นายพิชิต ชื่นบาน ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๐ (๔) (๕) หรือไม่

ขอแสดงความนับถือ

วิรังรอง ทัพพะรังสี

หมายเหตุ หลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่า ยื่นร้องเรียนอะไรไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินทีไรก็เงียบ หรือไม่สำเร็จ ก็ขอเรียนให้ทราบว่า ประชาชนทั่วไปไม่สามารถยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญได้เองในเรื่องนี้ ดิฉันจึงยื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีถึง ๓ คน ซึ่งที่ผ่านมาผลงานก็เป็นที่ครหามากแล้ว จึงหวังว่าท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต จะพิจารณาเรื่องนี้ และมีคำวินิจฉัยอย่างเร่งด่วน