เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ม.ราม วุ่นหนัก ! สภาสั่งปลดอธิการบดี ใช้วุฒิการศึกษาไม่ได้รับรองจาก กพ.

#ม.ราม วุ่นหนัก ! สภาสั่งปลดอธิการบดี ใช้วุฒิการศึกษาไม่ได้รับรองจาก กพ.

25 November 2022
215   0

 

   

    ดร.สุกิจ พูลศรีเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้โพสต์ระบุข้อความว่า..

  ม.รามฯ ร่อนหนังสือแจง เลิกจ้าง ‘สืบพงษ์’ หลังสภามีมติถอดถอนพ้นอธิการบดี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2575 ผศ. ดร. บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ลงนาม บอกเลิกสัญญาจ้าง ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 3 ประการ
(๑)ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ โดยวุฒิดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ.
(๒) ปกปิดหรือไม่รายงานประวัติการถูกยึดทรัพย์ที่เกี่ยวพันกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ
(๓) ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องขอความเป็นธรรม ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
ม.ร. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ ผศ.สืบพงษ์ นำวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ต้น อันเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างและผิดระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ผิดหลงเช่นนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวบุคคลที่รับผิดชอบต่อไปจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างที่ ๐๖๐๑/๒๘๕๑ลงวันที่๑๕พฤศจิกายน ๒๕๖๕และดำเนินการตามกฎหมายในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป