ข่าวประจำวัน » มันคืออะไร? ! ดร.อาทิตย์ อธิบายระบอบสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

มันคืออะไร? ! ดร.อาทิตย์ อธิบายระบอบสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

11 March 2024
318   0

ดรอาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา ได้อธิบายว่า

ระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยวิถีราชประชาสมาสัย

Social Dhamacratic Monarchy

ระบอบประชาธิปไตยที่มีความเป็นธรรม
ธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสวัสดิการสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้รับโอกาสในชีวิตให้มีความผาสุกทัดเทียมกัน อันมีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวของชาติ โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกอันเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความดำรงคงอยู่ของชาติไทย
ซึ่งพระมหากษัตริย์ต้องทรงพระราชอำนาจในการเป็นประมุขอย่างแท้จริงที่จะนำชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีความผาสุกอย่างแท้จริง

ราชประชาสมาสัย คือพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจประชาธิปไตยแทนปวงชน เพื่อปวงชนผ่านกลไกต่างๆ กลไกต่างๆ ไม่ว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ หรือฝ่ายอื่นใด เป็นเพียงเครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น