เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #มหาดไทยปลดล๊อคแล้ว ! ชนไก่ แข่งม้า กัดปลา วัวชน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว-ศก.

#มหาดไทยปลดล๊อคแล้ว ! ชนไก่ แข่งม้า กัดปลา วัวชน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว-ศก.

26 February 2023
168   0

 

หลังจากร้องเพลง รอ กันมานาน ล่าสุด “ปลัดเก่ง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ท้ายหนังสือเน้นย้ำให้เฝ้าระวังควบคุมเด็กเยาวชนอย่าให้เข้าไปมั่วสุมหรือเล่นพนัน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลงนามเมื่อ 24 ก.พ.66 เรื่องซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์โดยมีสาระสำคัญระบุว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นทางนำมาซึ่งรายได้กับชุมชนและอาชีพสุจริต จึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 พ.ค.2550 เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งวัวลาน ข้อ1 ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีของท้องถิ่นนั้น รวมทั้งได้ซักซ้อมแนวทางอนุญาต ดังนี้ 1.การจัดให้มีการเล่นพนันชนโค การอนุญาตให้มีสถานที่เล่นพนันชนโค (เปิดบ่อน) ต้องใช้ดุลพินิจรอบคอบ เหมาะสม ไม่เป็นการทรมานหรือทารุณสัตว์ โดยให้นำระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา ปี 52 มาบังคับใช้โดยอนุโลม อนุญาตจ.นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง บ่อนหนึ่งเดือนละ 1 ครั้ง จังหวัดอื่นบ่อนหนึ่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้ง
2. การจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่และกัดปลา สถานที่เล่นต้องมิดชิดไม่เปิดเผย อย่าให้บุคคลภายนอกหรือเยาวชนเห็น ห้ามจัดให้เล่นพนันซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ เอามีดหรือหนามผูก วางยาเบื่อยาเมาให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือสุ่มไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งขัน หรือเสริมแต่งเดือยไก่ชน โดยให้อนุญาตเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน เดือนหนึ่งห้ามเกิน 3 วัน และต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
3.การจัดให้มีการเล่นพนันแข่งขันวัวลาน การออกใบอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีท้องถิ่นนั้น ต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ห้ามทรมานสัตว์เด็ดขาด ผู้ได้รับอนุญาตต้องสอดส่อง กวดขัน ไม่ให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นหรือเข้าไปในสนามเด็ดขาด
4.การจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า ห้ามไม่ให้อนุญาตจัดเล่นพนันนัดพิเศษในโอกาสต่างๆ หากผู้ขออนุญาตและสนามม้ามีเจตนาหารายได้เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ควรดำเนินการจัดแข่งม้านัดปกติประจำสัปดาห์ และต้องควบคุมเด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุมหรือเล่นพนัน รวมการเล่นโต๊ดเถื่อนด้วย