ข่าวประจำวัน » พรรคมีประโยชน์อะไร? ! รัฐพล ชี้ มาเพื่อล้มล้างการปกครอง

พรรคมีประโยชน์อะไร? ! รัฐพล ชี้ มาเพื่อล้มล้างการปกครอง

9 March 2024
729   0

อาจารย์ รัฐพล จากคณะวิศวกรสังคม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

พรรคการเมืองมีประโยชน์อะไร

มองอนาคตการเมืองไทย..ภายใต้สถานการณ์จริงที่ดำรงอยู่

1.พรรคการเมือง 2 กลุ่ม
– กลุ่มแรก คือ การรวมตัวของ “กลุ่มผลประโยชน์” ที่เรียกว่า กลุ่มธุรกิจการเมือง..
กลุ่มนี้มีเป้าหมายชัดเจน คือ ลงทุนในสนามเลือกตั้ง เพื่อเข้าสู่อำนาจด้วยการโกงการเลิอกตั้ง เมื่อเข้าสู่อำนาจได้จะใช้อำนาจแสวงหากำไรจากงบประมาณของรัฐฯที่เรียกว่า “การคอร์รัปชั่น”
จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พรรคการเมืองและธุรกิจการเมืองกลุ่มนี้ได้สร้างความหายนะให้กับประเทศชาติมากมายเกินกว่าจะประมาณได้
กลุ่มที่สอง เรียกตัว ว่า”ฝ่ายก้าวหน้า” กลุ่มนี้มีความชัดเจนในเป้าหมาย คือการล้มล้าง”สถาบันหลักของชาติ” และมีข้อมูลชัดเจนว่า กลุ่มที่เรียกตนเองว่า”ฝ่ายก้าวหน้ามีการสมคบคิดกับ”ต่างชาติ”ฯและใช้ยุทธวิธีขยายฐานมวลชนลงสู่พื้นทึ่ในชนบทอย่างต่อเนื่อง……

.2. คำถามคือ ประเทศชาติ ประชาชน ได้ประโยชน์อะไรจากพรรคการเมืองและคนการเมือง ทั้งสองกลุ่มทึ่กล่าวมาข้างต้น..
๐ ทั้งสองกลุ่มต่างเป็นแนวร่วมซึ่งกันและกันเพื่อการล้มสถาบันหลักของชาติฯ หลักฐานที่ยืนยันประการแรกคือ
– ทั้งสองพรรคฯใช้คณะทำงานยุทธศาสตร์ร่วมกัน(หมายถึงกลุ่มคนเดือนตุลา)
๐ คำถามคือ เราคนไทยที่รักชาติ รักแผ่นดิน เทิดทูนสถาบันหลักฯ เราจะปล่อยให้ คนสองกลุ่มนี้ร่วมมือกันทำลายแผ่นดินต่อไปอึกหรือ?
เพราะว่าการนิ่งเฉย ดูดาย ต่อพฤติกรรมของพรรคการเมืองสองกลุ่มนี้เท่ากับเป็นแนวร่วมให้กับพรรคสองพรรคนี้ฯเท่ากับเป็นการให้ความร่วมมือหรือเป็นแนวร่วมให้กลุ่มคนทำร้ายแผ่นดินฯ
๐ คำถามคือ เราคิดว่าประขาธิปไตยและการเลือกตั้ง คือ ทางเลือกบนทางรอดของประเทศจริงหรือ?
ฝากเป็นแนวคิด เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศชาติ..เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป..
ร่วมกันคิดเพื่อค้นหารูปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย.
ความมั่นคงของประเทศชาติ และสถาบันหลักฯ คือเป้าหมาย

    ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่น
      อาจารย์รัฐพล สถาบันวิศวกรสังคม
       10 มกราคม 2567

บทนำ

การแข่งขันในทางการเมืองของประเทศไทย เป็นการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มแนวคิดที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด ล้วนเป็นแนวทางประชาธิปไตยและนโยบายของแต่ละพรรคที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อการเลือกตั้งทั่วไป ก็จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
มาถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด เดือนพฤษภาคม ปี 2566 เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน ระหว่างพรรคการเมือง แนวใหม่ในลักษณะ พรรคประชาธิปไตยแบบ เสรีนิยม เลยผลักให้ พรรคประชาธิปไตย กลายไปเป็น พรรคฝ่ายขวา หรือ พรรคอนุรักษ์นิยม
พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย หรือพรรคอนุรักษ์นิยม เริ่มถูกท้าทายแย่างหนักจากพรรคการเมืองใหม่ แนวคิด เสรีนิยม ที่สามารถดำเนินงานทางการเมือง ในการจูงใจ หรือ กุมความคิด ของคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
ในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา โดยใช้กลยุทธ์ทางการเมืองทั้ง I.O. และ A.I. มีการตั้ง ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ใช้คน100-200คน ทำหน้าที่กระจายแนวคิด เสรีนิยม ผ่านชุมชนทางอากาศ อย่าง ถี่ๆซ้ำๆ รวดเร็วและเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง และเห็นผลชัดเจนจากผลการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566

แม้ประสบความสำเร็จจากการเลือกตั้ง มีคะแนนจากระบบพรรคหรือบัญชีรายชื่อ มากที่สุด มีส.ส.จากระบบเขตพื้นที่มากสุด พรรคฝ่ายเสรีนิยม ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล เพราะถูกชะงักงัน ด้วยรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีบทเฉพาะกาล ให้ ส.ว.250 คน มีสิทธิลงคะแนนเสียง นายกรัฐมนตรี ได้ด้วย

ในท่ามกลางการต่อสู้ของแนวคิดทางการเมือง สองฝ่าย คือ ฝ่ายประชาธิปไตย หรือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยม และแนวคิดเสรีนิยม
การก่อตัวของพรรค อนุรักษ์นิยมแนวใหม่
NEO-CONSERVATIVE. ควรเป็นทางเลือกใหม่ ในทางการเมืองของพี่น้องประชาชน ด้วย
ภายใต้แนวคิดการเมือง ว่า พรรคอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ คือ อนุรักษ์นิยมที่ทันสมัย รู้เท่าทันเทคโนโลยี /นวัตกรรม และ ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่

ภายใต้นโยบายทางการเมือง
1/ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2/การสร้างความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง ให้ผู้คนมีวิถีชีวิตและจิตใจเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
3/สร้างกลไกทางสังคม ที่เรียกว่า ประชาสังคม โดยการสร้างสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันรับผิดชอบเรื่องส่วนรวมที่เกิดภายในตน โดยไม่ต้องอาศัยการใช้อำนาจรัฐ หรือ ระบบราชการเป็นหลัก
4/สร้างการเมืองดี ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ขจัดการโกงกิน คอร์รัปชั่น ให้เด็ดขาด
5/นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน โดยอาศัยกลไก เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
6.การแก้ปัญหายาเสพติด โดยเด็ดขาด
7/การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน
8/การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
9/สร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

เป็นการเสนอแนวคิดเบื้องต้น เพื่อการถกเถียง และวิพากษ์วิจารณ์ จาก คนทุกกลุ่ม เพื่อความสมบูรณ์มากขึ้น ครับ

อนุรักษ์นิยมแนวใหม่
NEO-CONSERVATIVE.

เปรียบเทียบระหว่างบริบทของ อเมริกาและประเทศไทย

สิ่งที่เป็นคุณค่าและค่านิยมสำคัญของสังคมอเมริกัน คือ ประชาธิปไตย / ทุนนิยม และ ความมีศิลธรรม ความดี ความงาม
สถาบันทาวสังคมและวัฒนธรรมของอเมริกัน จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ค่านิยมเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป
รากฐานของค่านิยมในสังคมอเมริกัน มีที่มาจากแนวคิดในเรื่อง ความยุติธรรม จากกรีกและโรมัน
ความมีศิลธรรม ความดี ความงาม จาก ศาสนายิว /ศาสนาคริสต์

การก่อตัวของกลุ่มอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ เริ่มขึ้นในช่วงปี 1960 ส่วนหนึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ และเกิดกระแสต่อต้านระบบข้างต้น ANTI ESTABLISHM ENT. ที่เกิดขึ้นในคนรุ่นใหม่ กลุ่มผู้หญิง และ ชนผิวดำ ในช่วงเวลานั้น เป็นความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องทุนนิยม

กลุ่มอนุรักษ์นิยม ยึดถือว่า คุณค่าของระบอบทุนนิยมเป็นสิ่งที่ต้องดำรงอยู่ตลอดไป ในขณะที่ กลุ่มอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ คิดก้าวหน้าไปถึงเรื่องที่ว่ารัฐควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยรัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยว

ในขณะที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ในประเทศไทย ยังเป็นเรื่องที่ต้องตีความใหม่ หรือ ให้ความหมายใหม่ แก่ ค่านิยมหรือสิ่งมีคุณค่าที่ยึดถือมาแต่ครั้งอดีต ได้แก่
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ระบบจารีต
ประเพณี และวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภ์
การนับถือผู้ใหญ่
การยึดถือความดี ความชั่ว
บาปบุญ คุณโทษ

แนวคิดอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ในประเทศไทย

ผู้นำทางความคิดหรือนักวิชาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ ตึงต้องเป็นผู้มีความรู้ เรื่องความเป็นมาในอดีตและปัจจุบันของสังคมไทยเป็นอย่างดี ซ้ำยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดต่ออนาคตของประเทศไทยด้วย
กลุ่มอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ ที่แอบอิงอยู่กับ โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองดั้งเดิม จะต้องทำให้แนวคิดใหม่ที่จะเกิดขึ้น เป็นทางเลือกในการดำเนินชีวิตในสังคมใหท่ ตามแนวทางอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ให้ได้โดยไม่มีการรื้อสร้างหรือล้มล้างค่านิยมตามโครงสร้างสังคมเดิม

ภารกิจสำคัญของกลุ่มอนุรักษ์นิยมแนวใหม่ จึงมีภาระในการผลิตความรู้ สร้างองค์ความรู้ และ แนวคิดที่จะสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนในสังคมได้โดยราบรื่น โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักในสังคมเดิมที่ตกทอดมาจากอดีตทั้งหมด

เงื่อนไขทางสังคมและปัจจัยต่างๆที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ให้เกิดการกระจายความคิดแนวใหม่นี้ ไปในหมู่ประชาชนเพื่อสร้างความหดดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับความรับรู้และการตื่นตัวของประชาชนเป็นเรื่องหลัก

ต้องสร้างให้แนวคิดเรื่อง อนุรักษ์นิยมแนวใหม่ คือ อนุรักษ์นิยมที่ทันสมัย เท่าทันเทคโนโลยี มีนวัตกรรม และมีระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
2/กระบวนการทางการเมือง ของประเทศไทย เดินมาถึงจุดที่เป็นปัญหา สังคมปั่นป่วน ผู้คนในสังคมสับสนวุ่นวาย สังคมไร้ระเบียบ
ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยหลักที่เป็นเหตุของปัจจัยตามอื่นๆอีกมากมาย
เมื่อปัจจัยทางการเมืองเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นทาง กลไกการบริหารประเทศก็ย่อมเป็นปัญหาตามมาด้วย สังคมอ่อนแอ เศรษฐกิจไม่มั่งคั่ง มั่นคงอย่างที่คาดคิด รัฐกลายเป็นรัฐที่อ่อนแอ ภาพที่เห็นคือ ที่รัฐบาลที่บริหารประเทศแบบไม่บริหารเลย เริ่มเห็นความล้มเหลวในเรื่องต่างๆตามมา

ปัญหาใหญ่ของประเทศ ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง และไม่สามารถแก้ไขได้ ซ้ำยังเกิดมากขึ้นตามช่วงเวลา คือ ปัญหาการคอรัปชั่น เหตุมาจากการเมืองที่ล้มเหลว โครงสร้างอำนาจการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ก็ไม่สามารถสร้างรัฐบาลที่ดี บนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนได้

ประเด็นปัญหา เรื่อง โครงสร้างของระบบราชการ ในสภาพสังคมที่เป็นอยู่ ต้องยอมรับว่า พรรคการเมืองที่แข็งแกร่งที่สุด มิใช่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง แต่เป็น พรรคราชการ
ด้วยวิธีการงบประมาณ โดย สำนักงบประมาณ มีวิธีการและกรอบในการจัดงบประมาณ ผ่าน กระทรวง /กรม เป็นหลัก
ประเทศไทยไม่ได้จัดสรรงบประมาณผ่านกลไกทางการเมือง วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เพียง รับหลักการ/แปรญัตติ และลงมติเท่านั้น ไม่สามารทำอะไรได้มาก
ประเทศไทย จึงมีลักษณะเป็น รัฐราชการ ซึ่งแค่ละฝ่าย ต้างแสวงหาประโยชน์กันอย่างไม่บันยะ บันยัง การหาประโยชน์ การโกงกิน การคอร์รัปชั่น ไม่มีมาตรการจัดการกันอย่างจริงจัง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลย

การทำหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องการบริการของรัฐ ที่ยังไปไม่ทั่วถึง กว้างขวาง และรวดเร็ว ไม่สามารถสนองตอบต่อความจำเป็นและความต้องการของพี่น้องประชาชน ความไม่เท่าเทียม การเลือกปฏิบัติ และคนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ก็ยังมีให้เห็นได้ทั่วไป

ปัญหาเรื่อง ความเป็นประชาธิปไตย เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมและ เรื่องมนุษยธรรม ล้วนเป็นปัจจัยหลักในเรื่อง ความเป็นประชาธิปไตย
ประเทศไทยเป็น ประชาธิปไตย หรือมี ประชาธิปไตยแทเจริงหรือไม่
ผู้คนยังจำแนกไม่ได้ ระหว่าง ประชาธิปไตยเชิงหลักการ กับ ประชาธิปไตยเชิงกระบวนการ ประเทศไทยไม่เคยคิดสร้างความเป็นพลเมือง CITIZENSHIP ให้คนมีคุณลักษณะหรือวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
รู้จัก สิทธิและหน้าที่
เสรีภาพ
ความเสมอภาค
ความมีเหตุผล
การรับฟังผู้อื่น
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ความรักชาติ

ในสภาพสังคม และการเมืองที่เป็นอยู่ แนวคิด อนุรักษ์นิยมแนวใหม่ จะเป็นทางเลือกใหม่ทางสังคมและการเมืองได้อย่างไร

3/ปัญหาของประเทศไทย ทาง สังคม/ เศรษฐกิจ และการเมือง

ปัญหาทางสังคม
ปัญหาใหญ่ 3 เรื่อง
1/ คุณภาพคน ที่ไม่พึงประสงค์ในหลายเรื่อง

ปัญหาเรื่องการขาดระบบคิด คนในสังคมปัจจุบัน ไม่สามารถจำแนกแยกแยะ ความดี/ความชั่ว ถูก/ผิด ได้ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
หลงเชื่อสิ่งต่างๆง่าย

ขาดความมีวินัย ไร้ระเบียบ
ไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่ตัว พวกพ้อง และเครือญาติ

ใช้ชีวิตในเรื่องที่ไม่เป็นสาระ ขาดความมุ่งมั่น และเป้าหมายแห่งชีวิต

2/ปัญหาคอรัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ในสังคม ไม่มีความละอาย ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นสังคมบูชาเงิน ใครมีเงินก็เป็นที่ยอมรับนับถือ ไม่ได้สืบเสาะว่ามีที่มาอย่างไร

3/ปัญหายาเสพติด นี่ควรเป็นวาระแห่งชาติ มีการจับกุมยาเสพติด รายใหญ่ไปมากขึ้น แม้รัฐบาลจะใช้มาตรการขั้นรุนแรงมนการยึดทรัพย์ หรือจำคุก แต่ก็ไม่สามารถปราบปรามให้ลดลง หรือหมดไปเสียที

ปัญหาสังคม คือ สภาพการณ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ประชาชนเห็นว่าสภาพการณ์เช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและเห็นว่า สามารถแก้ไขได้ด้วนการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม

ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความยากจน อันเป็นเหตุมาจาก ความเหลื่อมล้ำทางสังคม อันเกิดจาก การจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรที่ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม ต่อคนทุกกลุ่มในสังคม
ความจำเป็นและความต้องการของพี่น้อง ประชาชน ไม่ใช่เรื่องเงินหรือรายได้เพียงประการเดียว แต่สิ่งที่เขาต้องการ คือ โอกาส อำนาจ และ ศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์
รวมถึง ปัจจัยการผลิต ที่ดิน เงินทุน ข้อมูล

หน่วยง านราชการต่างๆของรัฐ ไม่ควรปล่อยให้ผู้คนอยู่ในสภาพอับจน จนความคิด จนทางออก อับจนในการแก้ปัญหาชีวิต

เมื่อคนไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ จะนำไปสู่ปัญหาในทางการเมืองด้วย ปัญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียง ที่มีขึ้นและมีแนวโน้มที่มากขึ้นและไม่มีหน่วยงานใด ตระหนักว่าเป็นปัญหา ไม่มีใครคิดแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด

บทสรุป

ปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เป็นแนวทางในการดำเนินการ ตามแนวคิดการเมือง อนุรักษ์นิยม แนวใหม่

ปรากฏการณ์ทางสังคม
1/การต่อต้านคอรัปชั่น
2/การแก้ปัญหายาเสพติด
3/การสร้างระบบคิด
4/ การสร้างประชาสังคม

กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินการ

กระบวนการให้การศึกษา ให้ความรู้ ให้ข้อมูลใหม่
กระบวนการสร้างผู้นำ
กระบวนการสร้าง ความเป็นปึกแผ่นในสังคม

ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
1/เศรษฐกิจพอเพียง
2/การก้าวข้ามความยากจน
3/การปรับท่าทีในการดำเนินชีวิต

กระบวนการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
กระบวนการสร้างค่านิยมใหม่
กระบวนการในการสร้างตัวแบบ

ปรากฏการณ์ในทางการเมือง

1/ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิต
2/การเมืองที่มีหลักการ และอุดมการณ์
3/การสร้างการเมืองดี

กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
กระบวนการสร้างจิตสำนึกทางการเมือง
กระบวนการเผยแพร่ความคิดทางการเมือง
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางการเมือง

งานเขียนผมคงสรุปจบลงแค่นี้ คุณจะตบแต่ง ปรับเพิ่ม /ลด ได้ตามสะดวก ครับ
นำเสนอแล้ว ผลเป็นประการใด แจ้งผลความคืบหน้าผมด้วย นะครับ

อ. รัฐพล
สถาบันวิศวกรสังคม

เราอาจเรียกอนุรักษ์นิยมแนวทางใหม่ Neo Conservative ที่หลอมรวมแนวคิดไว้ได้มากที่สุดกว้างขวางที่สุดว่า “สังคมธรรมาธิปไตย”