เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ฝึกอบรมผิดกฎหมาย ! ดร.สุกิจ ยันทำไม่ได้ จัดอบรมวิชาว่าความ

#ฝึกอบรมผิดกฎหมาย ! ดร.สุกิจ ยันทำไม่ได้ จัดอบรมวิชาว่าความ

6 November 2022
304   0

 

 

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ทำผิดกฎหมาย ใครตรวจสอบ

ปัญหาความไม่เป็นธรรม กับการดำรงตำแหน่งสืบทอดอำนาจ สภาทนายความ โดย
ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม
……..####……..

ศึกษากรณี พระราชบัญญัติทนายความ พศ.2528 ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 และ ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ 4 “เป็นระบบไต่สวน

สภาทนายความ เป็นหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ใช้อำนาจรัฐในการดำเนินกิจกรรม บางประการในทางปกครอง จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตามกฎหมาย การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และรับรองวิทยฐานะ ของสถาบันที่ทำการสอน

ประธานกรรมการมรรยาททนายความจึงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา ดังพระราชบัญญัติทนาย ความ พ.ศ. 2528 มาตรา 61 กำหนดไว้

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ท่านได้สังเกตุหรือไม่ว่า รายชื่อสมุดไดอารี่ย์ ของสภาทนายความ ปี 64 , 65
ที่ท่านใช้อยู่นั้น มีชื่อนายเกษม สรศักดิ์เกษม ประธานมรรยาททนายความ เป็น “ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมวิชาว่าความ”และ มีชื่อนายถวัลย์ รุยาพร ผู้อำนวยการฝึกอบรม วิชาว่าความ “ใครแต่งตั้ง เมื่อไร สาธารณะรับรู้หรือไม่”

นี่คือการแต่งตั้งกันเอง โดยผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับใช่หรือไม่ ซึ่งต้องตรวจสอบหาความจริง
ให้กระจ่างกันต่อไป

ท่านเกษม เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งประธานมรรยาททนายความ แต่งตั้งมาถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อต้นปี 2565 นี้เอง

ข้อที่นายปัญญา จารุมาศ ออกมาแก้ต่างให้ท่านประธานมรรยาททนาย ความนั้น จึงตอบ ”ไม่ตรงประเด็นปัญหา”

ปัญหาที่สังคมนักกกฏหมาย และลูกศิษย์ที่สำเร็จการอบรม และได้ตั๋วที่ท่านทั้งสองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการฝึกอบรมวิชาว่าความ จึง “อยากทราบเพียงว่า” ท่านทั้งสองกระทำหน้าที่ถูกต้องหรือไม่เท่านั้น

หากไม่ถูกต้องย่อมเป็นโมฆะ ที่เกิดจากการหลงในอำนาจ ไม่มีเหตุอื่นใดที่จะให้ความเชื่อมั่นตามที่ท่านปัญญา จารุมาศ ได้แก้ต่างแทนท่านประธานเกษม แต่อย่างใด

หากข้อเท็จจริงไม่เป็นที่กระจ่าง จะให้สังคมนักกฏหมายเชื่อถือได้อย่างไร หากผู้รักษากฏหมายทำ
ผิดกฏหมายเสียเอง

คำถาม ที่ต้องการคำตอบ
นายเกษม เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ นายถวัลย์ เป็นผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม นายทัศไนย เป็นรองผู้อำนวยการ ตามที่ปรากฎรายชื่อในไดอารีย์ ปี 64 , 65 นั้น แต่งตั้งโดยใคร และเมื่อไร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

หากไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว นายเกษม มาเป็นประธานมรรยาททนาย ความด้วยมนทิล และมัวหมอง อันเกิดจากการทำผิดกฎหมาย ทั้งที่รู้ดีแก่ใจ เป็นเหตุให้สภาทนาย ความพลอยเสื่อมเสียไปด้วย ใช่หรือไม่ ?

สภาวิชาชีพทนายความ ขาดความสง่างาม เสียความมั่นคงในความเชื่อถือ ของทนายความ และนักกฎหมาย วิชาชีพอื่น ทั้งประเทศ นะ ครับ ท่าน นายก ดร.วิเชียร ชุบไทสง

ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม
6-11-65