เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ปิดฉากขาใหญ่ภูมิใจไทย ! ศาลฎีกาตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิต ฐานบุกป่าเขาใหญ่

#ปิดฉากขาใหญ่ภูมิใจไทย ! ศาลฎีกาตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิต ฐานบุกป่าเขาใหญ่

22 February 2023
135   0

   ล่าสุด ศาลฎีกา พิพากษา คดีหมายเลขดำที่ คมจ. 2/2564 ให้นางกนกวรรณ พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับแต่วันที่ 26 ส.ค.2565 ที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ บทลงโทษตามกฎหมายกรณีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป รวมถึงไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 (3) (4) และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี นับแต่วันที่ 22 ก.พ.นี้ วันที่ศาลมีคำพิพากษา

สำหรับคดีนี้ ป.ป.ช.ยื่นคำร้อง สรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2545 ผู้คัดค้านดำเนินการ ขอออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 30-2-80.5 ไร่ โดยอ้างว่า ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจาก นายทิว มะลิซ้อน เมื่อปี 33 แต่ นายทิว ไม่มีตัวตน ทั้งไม่เคยมีการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ทำให้รัฐสูญเสียที่ดิน ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ผู้คัดค้าน การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความเสียหายร้ายแรง ผู้คัดค้านยังคงยึดถือครอบครองที่ดินต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จึงขอให้ศาลฎีกา มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้อง จนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้ง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการ ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 11, 17 ประกอบข้อ 27

ศาลฎีกา มีคำสั่งให้รับคำร้อง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565 และมีคำสั่งให้นางกนกวรรณ ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ประกอบมาตรา 87 วรรคสาม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดี เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรคสอง มีการพิจารณาคดีครั้งแรกไป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และมีการพิจารณาคดีเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ศาลฎีกาจึงนัดคู่ความทั้งสองฝ่าย มาฟังคำพิพากษาดังกล่าว