เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ปัญหาไม่จบหรอก ! ดร.อาทิตย์ เตือนสติ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ หาร100 จะสร้างปัญหา

#ปัญหาไม่จบหรอก ! ดร.อาทิตย์ เตือนสติ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ หาร100 จะสร้างปัญหา

4 December 2022
695   0

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

อย่ามัวแต่สาละวนกับบัตรใบเดียว-บัตรสองใบ และหารด้วย 100 หารด้วย 500 เลย ปัญหาไม่จบหรอก
เพราะผิดหลักการในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมากมายหลายประการ และไม่ได้นำไปสู่ประชาธิปไตยแต่อย่างใด โปรดทำจิตให้ว่างและพิจารณาข้อเสนอเพื่อประชาธิปไตยและประโยชน์สุขประชาชนอย่างแท้จริง

ข้อเสนอ: การเมืองระบอบสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
Social Dharmacratic Monarchy

การเมืองที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ยังไม่ใช่เป็นการเมืองของประเทศชาติและประชาชน หรือเพื่อประชาชน

แต่ เป็นการเมืองของพรรคการเมือง ของกลุ่มมาเฟีย

ถ้าต้องการให้เป็นการเมืองของประชาชนและเพื่อประชาชน ต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์ มีเสียง มีส่วนร่วมมากกว่านี้

ต้องออกแบบระบบการเมืองใหม่

*การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร*

เริ่มต้นจากการออกแบบระบบการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่ ในแนวทางดังนี้ เช่น

1. จัดการเลือกตั้งเป็น 2 ระดับ คือ

1.1 ระดับจังหวัด จังหวัดละ 3 คน
1.2 ระดับเขตเลือกตั้ง เขตละ 1 คน
รวม 2 ระดับ ทั้งประเทศ 500 คน

2. การเลือกตั้งทั้ง 2 ระดับ ให้กระทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ
การเลือกขั้นปฐมภูมิ หรือขั้นต้น หรือ ไพรมารี่ Primary
และขั้นที่สอง คือการเลือกตั้งในระดับจังหวัด และการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งตามจำนวนประชากร

3.การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้แทน 1 คน ให้ดำเนินการดังนี้

3.1 การเลือกตั้งขั้นปฐมภูมิ หรือไพรมารี่ ให้ดำเนินการในเขตตำบลแต่ละตำบล ดังนี้
3.1.1 ให้ผู้เสนอตัวสมัครเป็นผู้แทนตำบล จะสังกัดพรรคการเมือง หรือ อิสระ และจะมีภูมิลำเนาในตำบลนั้นหรือไม่ก็ได้ แต่สมัครได้ตำบลเดียว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใด
3.1.2 ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลเลือกผู้หนึ่งผู้ใดที่เสนอตัวลงสมัคร หรือเสนอผู้อื่นอีกก็ได้
3.1.3 ผู้ได้รับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดและเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในตำบลนั้น
3.1.4 หากไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในตำบลนั้น ให้นำรายชื่อผู้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด 3 อันดับแรกมาให้ทำการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง จนได้ผู้ชนะการเลือกตั้ง
3.1.5 หากการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในตำบล ยังไม่มีผู้ใดชนะการเลือกตั้ง ให้ถือว่า ตำบลนั้นไม่มีผู้แทนลงสมัครในเขตเลือกตั้งใหญ่

3.2 การเลือกตั้งขั้นที่สองในเขตเลือกตั้งใหญ่ ให้ผู้ชนะการเลือกตั้งจากตำบลต่างๆเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใหญ่
ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดที่เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในเขตเลือกตั้งใหญ่ได้รับการเลือกตั้ง
3.2.1 หากไม่มีผู้ได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ให้จัดการเลือกตั้งอีก โดยนำผู้ได้คะแนนสูงสุด 5-4-3-2 อันดับแรกตามลำดับลงแข่งขันอีก

4. การเลือกตั้งในเขตจังหวัด จังหวัดละ 1-3 คน ตามจำนวนประชากรในจังหวัด รวมแล้วให้ได้ผู้แทนราษฎรรวม 150 คน ให้ดำเนินการในทำนองเดียวกัน คือ
ให้ผู้สมัครในนามพรรคการเมืองก็ได้ สมัครอิสระก็ได้ หรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสนอชื่อก็ได้ โดยผู้นั้นไม่จำเป็นต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น แต่ลงสมัครได้ที่เดียว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใด

5. ให้ กกต จัดการจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารทั้งหมดและเวทีการหาเสียงให้ผู้สมัครทุกคนให้เสมอทัดเทียมกัน โดยห้ามผู้สมัครหาเสียงเอง

6. เมื่อได้ผู้แทนราษฎร 500 คนแล้ว ให้ปรึกษาหารือกัน และทูลเกล้าเสนอชื่อผู้สมควรจัดตั้งรัฐบาล 3 คน ให้พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศต่อไป

ประเทศไทยก็จะได้การเมืองของประชาชนในระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง

*การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในสภา*

1. ให้ ส.ส. สมัครรับเลือกตั้ง หรือมีผู้เสนอชื่อ ส.ส ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
2. ให้ สส ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศต่อสภา คนละ ไม่เกิน 1 ชม
3. ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยลงคะแนนลับ
4. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ต้องได้คะแนนเกิน 2\3 ของสมาชิกสภาทั้งหมด หากการเลือกตั้งครั้งแรก ยังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกิน 2\3 ให้นำผูได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก มาเลือกอีก จนกว่าจะได้
5. หาก ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ท่านสุดท้าย ได้คะแนนไม่ถึง 2\3 ของสมาชิกสภาทั้งหมด ให้เสนอทั้งสองชื่อให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ตัดสินและโปรดเกล้าแต่งตั้ง
6. ให้นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยจะแต่งตั้งจาก สส. ก็ได้ หรือ คนนอกก็ได้
7. สส. ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ให้พ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และไม่ต้องเลือกตั้งเพิ่ม