ข่าวประจำวัน » ปชช.สุดทนเศรษฐกิจ ! เหนื่อยหนาย กับปี 66 ที่รัฐบาลบริหารไม่เป็น

ปชช.สุดทนเศรษฐกิจ ! เหนื่อยหนาย กับปี 66 ที่รัฐบาลบริหารไม่เป็น

31 December 2023
336   0


.
วันนี้ (31 ธันวาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้างในปี 2566 ที่ผ่านมา’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในปี 2566 ที่ผ่านมา
.
เมื่อถามประชาชนถึงความสุขในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 42.75 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสุข เพราะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน, รองลงมา ร้อยละ 27.86 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสุข เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง, ร้อยละ 18.63 ระบุว่า มีความสุขมาก เพราะมีงานทำ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัว ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น
.
ร้อยละ 10.69 ระบุว่า ไม่มีความสุขเลย เพราะเศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีงานทำ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
.
เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่ายในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 58.63 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่, รองลงมา ร้อยละ 25.42 ระบุว่า ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภา, ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ปัญหาภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแฮ็กข้อมูล
.
ร้อยละ 20.76 ระบุว่า ปัญหาราคาพลังงาน, ร้อยละ 20.23 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ โรคระบาด, ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด, ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร, ร้อยละ 13.89 ระบุว่า ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ, ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งในสังคม, ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่เหนื่อยหน่ายกับอะไรเลย, ร้อยละ 9.62 ระบุว่า ปัญหาการคอร์รัปชันในทุกระดับ
.
ขณะที่ร้อยละ 7.56 ระบุว่า ปัญหาการจราจร, ร้อยละ 5.65 ระบุว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรม, ร้อยละ 5.19 ระบุว่า ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมในระบบราชการ, ร้อยละ 4.58 ระบุว่า ปัญหาสงคราม ความขัดแย้งในต่างประเทศ และร้อยละ 0.92 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบ