ข่าวประจำวัน » #บุญมาแล้ว..!!ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ ล้านนา 

#บุญมาแล้ว..!!ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ ล้านนา 

20 May 2017
1262   0

“บุญสร้างโบสถ์ หาทำยาก บุญหนักศักดิ์ใหญ่” 

ร่วมงานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ ๙ ยอด

ณ วัดทุ่งอ้อหลวง ต.หารแก้ว อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับเดือน ๙ เหนือ แรม ๑ ค่ำ


เนื่องด้วยทางวัดทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้าง อุโบสถ แบบล้านนา เป็นสถานที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ สถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมกัน เพื่อทำสังฆกรรม ตามพระวินัย สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท บวชพระ ที่มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต “โบสถ์” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า เป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่สงฆ์เป็นพิเศษ เรียกว่า วิสุงคามสีมา ปัจจุบันนี้ กำลังดำเนินการก่อ สร้างอยู่ และยังขาดปัจจัยอยู่อีกจำนวนมาก ฉะนั้นทางวัด พร้อมด้วยคณะศรัทธา นำโดย พระครูปลัดธนธรณ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาส เศรษฐีผู้ใจบุญ นำโดย คุณธนพร อินทนนท์ คุณ……………………. และคณะ จึงได้บอกบุญมายังพุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธา อันเป็นมหากุศล ทุกท่าน เชิญร่วมทำบุญ สร้างอุโบสถล้านนา ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และเชิญร่วมงานบุญ ประเพณี สรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ ๙ ยอด 

ดังนั้นคณะผู้มีจิตศรัทธาพร้อมกับลูกแก้วในแดนธรรม จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมบุญเจริญศรัทธา เพื่อสะสมบุญบารมี บำเพ็ญทานบารมี เป็นมหากุศลบารมี แห่งวิหารทาน ทานอันประเสริฐสุดกว่าหมู่ทานทั้งหลาย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมงานบุญสรงน้ำธาตุเจ้าเจดีย์โบราณ ได้ตามวันและเวลา ที่กำหนดดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และร่วมกันพัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมศาสนกิจของสงฆ์เป็นแนวทางหนึ่งในการบำเพ็ญบุญ ตามหลักทานมัยบุญกิริยาวัตถุ ในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการ สละทรัพย์ออกเป็นทาน ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญของชาวพุทธ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงาม นำมาซึ่งความสมานสามัคคีของหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าของมนุษยชาติ สามารถดำรงอยู่ และสืบสานต่อไปได้อย่างมั่นคง ตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพร ให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา พร้อมครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกทิพาราตรีกาล ทุกท่านเทอญ

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูปลัดธนธรณ์ กนฺตวีโร

 เจ้าอาวาสวัดทุ่งอ้อหลวง
   ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการดำเนินงาน

…………………………….     
คณะกรรมการ

คณะกรรมการวัดทุ่งอ้อหลวง ศิษยานุศิษย์ ผู้อุปถัมภ์ทุ่งอ้อหลวง และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย
กำหนดการ

สถานที่ วัดทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐ 

วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. – เดินทางถึงพร้อมกันที่วัดทุ่งอ้อหลวงและจัดเตรียมความพร้อม

เวลา ๐๙.๐๐ น. – เริ่มประกอบ ศาสนพิธี

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระธาตุเจ้าเจดีย์ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร

เวลา ๑๑.๑๑ น. – เชิญแขก ญาติธรรม ทุกท่านรับประทานอาหาร เปิดโรงทาน

               ททมาโน ปิโย โหติ            

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

เมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ 

วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และ กำลังอันเลิศ ก็เจริญ

***บุญสร้างโบสถ์ หาทำยาก บุญหนักศักดิ์ใหญ่

วัดโบราณ อายุ ๗๐๐ กว่าปี ยังไม่มี อุโบสถ ***