ข่าวประจำวัน » บิ๊กทหารจัดหนัก ! 98 นาย จัดเต็ม ล่าชื่อซักฟอกเศรษฐากลางวุฒิสภา

บิ๊กทหารจัดหนัก ! 98 นาย จัดเต็ม ล่าชื่อซักฟอกเศรษฐากลางวุฒิสภา

22 January 2024
369   0

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า สำหรับรายชื่อ สว.มีทั้งหมด 98 คน ที่ร่วมลงชื่อในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 153 พบว่า มาจากทุกสาย ทั้ง สว.ที่มาจากสายทหาร สายลุงตู่ ลุงป้อม อาทิ พล.อ.อู๊ด เบื้องบน พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม พล.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ พล.อ.วีรัน ฉันทศาสตร์โกศล พล.อ.สราวุธ ชลออยู่ พล.อ.ประสาท สุขเกษตร พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย พล.อ.พิษณุ พุทธวงศ์

ขณะที่ สว.จากพลเรือน อาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายจเด็จ อินสว่าง นายเฉลิมชัย เฟื่อนคอน นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นายถวิล เปลี่ยนศรี นายสมชาย แสวงการ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายกิตติศักดิ์ รัตนวารหะ ขณะที่ สว.สายนักธุรกิจอาทิ นายเจน นำชัยศิริ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สว.สายนักวิชาการ อาทิ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ นายบุญส่ง ไข่เกษ นางพิสดาร เวชยานนท์ และ สว.สายข้าราชการพลเรือน อาทิ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล นายภาณุ อุทัยรัตน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ได้มาขอถอนรายชื่อก่อนที่จะยื่น ขณะที่ นายสมชาย เสียงหลาย มาเขียนรายชื่อเพิ่ม ส่งผลให้มีรายชื่อทั้งสิ้น 98 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ สว.ที่ร่วมลงชื่อทั้ง 98 คน ประกอบด้วย

1.นายเสรี สุวรรณภานนท์ 2.นายจเด็จ อินสว่าง 3.นายพลเดช ปิ่นประทีป 4.นายออน กาจกระโทก 5.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ 6.นายจตุรงค์ เสริมสุข 7.นายประมาณ สว่างญาติ 8.นายถวิล เปลี่ยนสี 9.พล.อ.อู้ด เบื้องบน 10. ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี

  1. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 12.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 13.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 14.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 15.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล 16.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 17.นายทวีพงษ์ จุลกมนตรี 18.นายสำเริง ศิวาดำรง 19.นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ 20.นายโอสถ ภาวิไล

21.นายถนัด มานะพันธุ์นิยม 22.นางจิรดา สงฆ์ประชา 23.นายเจน นำชัยศิริ 24.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล 25.นายนิคม นาคสมภพ 26.พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร 27.นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 28.นายประพันธุ์ คูณมี 29.นายสมชาย แสวงการ 30.นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์

31.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินทร์ 32.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 33.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 34.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ 35.พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 36.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ 37.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 38.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน 39.นายประยุทธ เสาวคนธ์ 40.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ

41.พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ 42.นายณรงค์ อ่อนสะอาด 43.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 44.นายสุชัย บุตรสาระ 45.นายนิอาแซ ชีอุเซ็ง 46.นายกำพล เสิศเกียรติดำรงค์ 47.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ 48.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 49.นายเฉลียว เกาะแก้ว 50.พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา

51.นายจรินทร์ จักกะพาก 52.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 53.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 54.พล.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน 55.พล.อ.บุญธรรม โอริส 56.นายคำนูณ สิทธิสมาน 57.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 58.นายสมชายเสียงหลาย 59.นายมณเฑียร บุญตัน 60.นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

61.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน 62.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 63.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 64.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 65.น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 66.พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ 67.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 68.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 69.นายณรงค์ รัตนานุกูล 70.นายจิรชัย มูลทองโร่ย

71.นายบุญส่ง ไข่เกษ 72.นางพิสดาร เวชยานนท์ 73.พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข 74.พล.อ.พิษณุ พุทธวงศ์ 75.พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร 76.นายอนุสิษฐ์ คุณากร 77.นายเฉลา พวงมาลัย 78.นางเพ็ญพักตร์ สีทอง 79.พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ 80.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร

81.นายภาณุ อุทัยรัตน์ 82.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน 83.นายกษิดิศ อาชวคุณ 84.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา 85.พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
86.พล.อ.วีรัน ฉันทศาสตร์โกศล 87.นายไพโรจน์ พ่วงทอง 88.นางทัศนา ยุวานนท์ 89.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 90.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม

91.นายบรรชา พงษ์อายุกูล 92.พล.อ.สราวุธ ชลออยู่ 93.พล.อ.ประสาท สุขเกษตร 94.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 95.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 96.พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ 97.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 98.พล.อ.อ.สุจินต์แช่มช้อย