ข่าวประจำวัน » ทหารสู้ ! ตั้งหน่วยไซเบอร์ เริ่มแผน 1 ต.ค.ชุดแรก 500 นาย

ทหารสู้ ! ตั้งหน่วยไซเบอร์ เริ่มแผน 1 ต.ค.ชุดแรก 500 นาย

22 May 2024
283   0

พล.ท.ชาติชาย ชัยเกษม หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านไซเบอร์ แถลงข่าวเกี่ยวกับการยกระดับทางการทหาร หรือทหารไซเบอร์ และสถานการณ์ความขัดแย้งหลายพื้นที่ในโลก โดยระบุใจความว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ยกระดับขีดความสามารถทางไซเบอร์ มุ่งไปสู่การปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ของกองทัพไทย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งในระดับกองทัพ และในระดับประเทศ ในส่วนของเหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก ปรับโครงสร้างหน่วยไซเบอร์ ภายใต้หน่วยปฏิบัติการดิจิทัลกองทัพบก    กองทัพเรือ ปรับเพิ่มกองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ   กองทัพอากาศ ปรับย้ายกองสงครามเครือข่าย ไปอยู่ภายใต้ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ และปรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ไปอยู่ภายใต้กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ

  นอกจากนี้ กองทัพไทย ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานหน่วยงานด้านไซเบอร์ของมิตรประเทศ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ของกองทัพไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อการพัฒนาบุคลาการทางไซเบอร์ของประเทศ โดยร่วมมือกับทุกกระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานความมั่นคง โดยตั้งเป้าหมายการผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญด้านไซเบอร์ ปีละ 300-500 นาย รวมถึงจัดตั้งโรงเรียนไซเบอร์ทหาร เพื่อเป็นหน่วยสายวิทยาการด้านไซเบอร์ และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านไซเบอร์ ให้แก่กองทัพ และหน่วยงานภายนอก

  นอกจากนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก อาจส่งผลกระทบต่อคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,300,000 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนการแก้ไขวิกฤตการณ์ระดับชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้เตรียมการจัดตั้งสถาบันป้องกันและตอบโต้สถานการณ์วิกฤตนานาชาติ” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการรับมือปัญหาการก่อการร้าย การก่อเหตุร้ายในประเทศรวมถึงการแก้ไขวิกฤตการณ์ระดับชาติอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิเศษร่วม โดยพัฒนาด้านการฝึกร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ การพัฒนาด้านการศึกษา โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมิตรประเทศ และการพัฒนาระบบการสนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นพื้นที่อบรมในการสร้างความพร้อม ตั้งแต่ขั้นการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน ในการรับมือการก่อการร้าย และสถานการณ์วิกฤติอื่นๆ อีกด้วย