ข่าวประจำวัน » ด่วน โปรดเกล้าลดยศ ! ท่านใหม่ หม่อมเจ้าจุลเจิม จากพลเอกเป็นพลตรี

ด่วน โปรดเกล้าลดยศ ! ท่านใหม่ หม่อมเจ้าจุลเจิม จากพลเอกเป็นพลตรี

8 November 2023
658   0

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราซ 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน