ข่าวประจำวัน » ด่วน ก้าวไกล ลุ้นโทษประหาร ! สตช.สั่งสอบสวนกลางสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงคดีกบฎแล้ว หลังศาลรธน.ตัดสินแล้ว

ด่วน ก้าวไกล ลุ้นโทษประหาร ! สตช.สั่งสอบสวนกลางสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงคดีกบฎแล้ว หลังศาลรธน.ตัดสินแล้ว

17 February 2024
594   0

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้พรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและได้มีคำสั่งให้หยุดการกระทำแล้วนั้น

ต่อมานายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้ไปยื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พิจารณาว่าเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับมาตรามาตราหนึ่งสามกบฏในราชอาณาจักรซึ่งมีโทษสูงสุดประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่

ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือตอบรับ และมีคำสั่งอย่างเป็นทางการไปยังตำรวจสอบสวนกลาง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่า

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ
เรียน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

อ้างถึง หนังสือของท่าน ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านขอให้นำผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยว่า การกระทำ
ของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง

และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๑๒ ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๙ วรรคสอง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 2

โดยท่านร้องขอให้นำผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา ๑๑๓ (๑) หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า ได้สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ดำเนินการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง และรายละเอียดแห่งความผิด
ตามประเด็นที่ท่านร้องขอ แล้วดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือผลการดำเนินการ
เป็นประการใด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงนามโดยพลตำรวจโท(อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กองคดีอาญา