ข่าวประจำวัน » ดร.อาทิตย์ โพล่ง ! ไทยควรปกครองในระบอบสังคมธรรมาธิปไตย

ดร.อาทิตย์ โพล่ง ! ไทยควรปกครองในระบอบสังคมธรรมาธิปไตย

28 October 2023
553   0

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา ได้โพสต์ ข้อความระบุว่า

ประเทศไทยเหมาะสมและสมควรที่จะปกครองด้วยระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยวิถีราชประชาสมาสัย

สังคมธรรมาธิปไตย หมายถึง ประชาธิปไตยที่มีความเป็นธรรม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผสมผสานบูรณาการ ระหว่าง สังคมสวัสดิการ ที่มิใช่ทั้ง ประชานิยม รัฐสวัสดิการ และทุนนิยมเสรี หากแต่สนับสนุนอำนวยประโยชน์ด้วยแนวคิดสังคมสวัสดิการเพื่อควบคุมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในทุกด้าน

เป็นระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ความเป็นประมุขของรัฐของพระมหากษัตริย์นี้ แม้ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ Constitutional Monarchy แต่ทรงเป็นประมุขของรัฐ ของชาติอย่างแท้จริง ที่มิใช่เป็นประมุขแต่เพียงในนามและทางพิธีกรรม หรือเป็นเพียง “เจว็ด” เท่านั้น
แต่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชาติ 2 ประการ คือ

  1. ดูแลรักษารับผิดชอบ ความมั่นคงของชาติ
  2. ดูแลสร้างเสริมสนับสนุนรับผิดชอบ ความผาสุกของประชาชน
    ในขณะที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยผ่านทางอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน ซึ่งเท่ากับ พระมหากษัตริย์ และประชาชนต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ที่เรียกว่า ราชประชาสมาสัย
    ดังนั้น พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐต้องมีพระราชอำนาจในการปกป้องคุ้มครองชาติและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
    จึงต้องปกป้อง ดูแล รับผิดชอบกลไกการปกครองบริหารบ้านเมืองทุกด้านให้ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากที่สุดอย่างแท้จริง