เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ชูวิทย์ รอดยาก ! ดร.สุกิจ ยันพลาดเข้าองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน

#ชูวิทย์ รอดยาก ! ดร.สุกิจ ยันพลาดเข้าองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน

24 March 2023
162   0

 

 

“ความหมายและองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน”
…………………… \\\\\\\\\\………………
โดย ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษากรณี” เงินจำนวน หกล้านบาทบาท “แฉไปไถไป”กับความผิดฐานฟอกเงิน

ข่าว กรณี นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้รับเงินจากสารวัตรคนดัง เจ้าของเว๊บการพนัน แล้วเอาไปบริจาดที่ โรงพยาบาล เป็นความผิดฐาน”ฟอกเงินหรือไม เรามาดูปัญข้อกฏหมายกันว่า

การฟอกเงิน(Money Laundering)หมายถึง “การเปลี่ยนเงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไมสุจริตให้กลายสภาพเป็นเงินที่ได้มาโดยถูกกฎหมายหรือพิสูจน์ไมได้ว่าทุจริต นั้น

จึงจําเป็นต้องใช้กระบวนการต่างๆที่ปกปิดการดํารงอยู่ของแหล่งที่มาทางการเงินซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้ว ปิดบังหรือทําให้เงิน นั้นเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย นั่นเอง

กรณี”นายชูวิทย์ กลมวิศิษฐ์ “นั้น ได้มี การปกปิดแหล่งที่มาเของเงินหรือไมจึงเป็นกรณศึกษา

“ทั้งนี้เหตุผลของการฟอกเงิน (Reasons to Launder Money) นั้น คือ (1) เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน (ConcealIncome)
(2) เพื่อซุกซ่อนทรัพยสิน (Hide Assets)(3) เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง (Conceal Ownership) (4) เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิด(ConcealIllegalSource) กฎหมาย(ConcealIllegalSource) และ (5) เพื่อทําให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สิ้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย(MakeItAppearLegal) (6) อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงินพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕ (๒) นั้น

จะต้องด้วยบทนิยามของ “ความผิดมูลฐาน”ตามมาตรา 3 นั้น หมายถึง ต้องมีการทําให้เงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังกล่าวแปรสภาพเป็นเงินที่ได้มาโดยเสมือนหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายด้วย ตามนัยคําพิพากษาฎีกา ที่ ๒๗๗๐/๒๕๕๐

ถามว่า นายชูวิทย์ กลมวิศิษฐ์ “การกระทําด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจําหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือไม่นั้น

เห็นว่า หลังจากทนายความคนดังได้ออกมาเปิดเผยว่า “แฉไปไถ่ไป” พร้อมภาพประกอบด้วยถุงเงิน จำนวน 2 ถุง (หกล้านบาท )นั้น
“นายชูวิทย์” รับว่า เป็นเงินของ สารวัตรคนดัง ให้หยุดแฉ เรื่อง อาบ.อบ.นวด. นั้น

เมื่อสารวัตรคนดังที่ถูกกล่าวหาว่า การทำผิด เป็นเจ้าของ”เว๊บ”การพนัน ระดับประเทศ ก็มีเหตุที่ให้สังคม “สงสัยว่า เงินที่ สารวัตรคนดังนำมามอบให้นั้น เป็นเงินที่ผิดกฏหมาย หลังงตกเป็นข่าว นายชูวิทย์ ก็ออกมารับทันที “ใช่”

แต่เงินนั้นเอาไปบริจาดให้โรงพยาบาลหมดแล้ว มีลักษณะเพื่อให้สังคมเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าตนเองได้กระทําด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาของเงิน นั้น “น่าจะเป็นข้ออ้างเพื่อปฎิเสธความรับผิด “

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลของรัฐทั้งสองแห่ง ออกมาบอกกับสังคมว่า นายชูวิทย์ บริจาดในนามของตนเอง อันนี้ เป็นการปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือไม นั้น เห็นว่า การทำธุระการการเงินตั้งแต่จำนวนเงิน (สองล้านบาท) ขึ้นไป นั้น จะเป็นมูลฐานความผิดฐานฟ้องเงินหรือไมนั้น ให้ดู ที่ การทำธุระกรรมทางการเงิน ( ปปง.101 )

ผมว่า พี่”ชู”ของผม น่าจะพลาดนะครับ แต่ถึงอย่างใดก็ดี “เค้าดูกันที่เจตนา” พี่” ชู” ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับ

ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม