เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ดร.สุกิจ ยกฎีกา !การใช้เช็คไม่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ”ย่อมใช้กฏหมายที่เป็นคุณยิ่งกว่า “เป็นโทษ

#ดร.สุกิจ ยกฎีกา !การใช้เช็คไม่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ”ย่อมใช้กฏหมายที่เป็นคุณยิ่งกว่า “เป็นโทษ

30 November 2022
777   0

 

 

ด้วยความเคารพ มติ ครม.ที่ให้ยกเลิกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค นั้น
เห็นว่าในส่วนแพ่งยังขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบังคับคดีได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนั่น กฎหมาย ที่บัญัติขึ้นภายหลัง ยังขัดและแย้งต่อมาตรา 6 หากไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ต้องใช้กฏหมายที่เป็นคุณยิ่งกว่า

ทั้งนี้หากมีข้อตกลงผ่อนเป็นงวดๆอายุความในคดีอาญาเกี่ยวเนื่องคดีแพ่ง จึงมีอายุยาวกว่าถึง 5 ปี ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา 2847/2562

จึงสมควรฟ้องคดีใหม่ และเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลตามระเบียบ อีกทั้งในคดีอาญาเมื่อมีกฎหมายยกเลิกตวามผิดแล้ว

แม้ในแพ่งกฏหมายที่ตราขึ้นภายหลังยกเลิกความผิด ว่าด้วย
ตวามผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้น ไม่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดก็ตาม แนวคำพิพากษาศาลฎีกา”ย่อมใช้กฏหมายที่เป็นคุณยิ่งกว่า “เป็นโทษ

หากเจตนาของกฏหมาย หากต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราขึ้นภายหลัง เพื่อให้มีผลบังคับอย่างแท้จริง

ต้องแก้กฏหมายวีธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 ที่บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา